Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in duizenden EUR)*   Geplaatst kapitaal   Agio- reserve   Overige reserves   Reserve ingehouden winsten   Totaal   Minderheids-belangen   Totaal groeps- vermogen
                             
Toelichting   [22.1]   [22.1]   [22.5]   [22.2]            
                             
Stand per 1 januari 2014   96.212   538.407   232.915   1.657.703   2.525.237   6.922   2.532.159
                             
Totaal gerealiseerde en niet- gerealiseerde resultaten over de verslagperiode                            
                             
Netto groepswinst over de verslagperiode               490.290   490.290   1.938   492.228
                             
Niet-gerealiseerde resultaten                            
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen, na belasting           -53.270   -   -53.270   -   -53.270
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten, na belasting           202.382   -   202.382   623   203.005
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen, na belasting           3.559   -   3.559   -   3.559
Herwaardering van belang in Fugro N.V.           -   48.571   48.571   -   48.571
Reclassificatie boekresultaat gevormde joint venture naar herwaarderingsreserve           4.405   -4.405   -   -   -
Realisatie herwaarderingsreserve door vervreemding onderliggend actief           -1.936   1.936   -   -   -
Mutatie reserve deelnemingen           34.689   -34.689        
Totaal niet-gerealiseerde resultaten           189.829   11.413   201.242   623   201.865
                             
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode           189.829   501.703   691.532   2.561   694.093
                             
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                            
Inkoop van eigen aandelen   -   -   -   -27.724   -27.724   -   -27.724
                             
Uitkeringen aan aandeelhouders                            
Contant dividend   -   -   -   -37.108   -37.108   -1.606   -38.714
Dividend in aandelen   2.138   -1.162   -   -976   -   -   -
                             
Totaal transacties met aandeelhouders   2.138   -1.162   -   -65.808   -64.832   -1.606   -66.438
                             
Stand per 31 december 2014   98.350   537.245   422.744   2.093.598   3.151.937   7.877   3.159.814
*
 
M.i.v. 1 januari 2014 past Boskalis IRFS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische deelnemingen worden verantwoord. De 2013 vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag