Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden EUR)   Toelichting   2014   2013 
             
Kasstroom uit operationele activiteiten            
Nettogroepswinst       492.228   365.281
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen       293.514   293.787
Cashflow       785.742   659.068
             
Aanpassingen voor:            
Financieringsbaten en -lasten       35.954   45.388
Winstbelastingen       124.163   52.756
Boekresultaten       -11.296   -82.881
Mutatie voorzieningen en verplichtingen u.h.v. personeelsbeloningen       -3   -42.468
Mutatie voorraden       -454   9.892
Mutatie debiteuren en overige vorderingen       35.744   128.311
Mutatie crediteuren en overige schulden       -69.963   33.711
Mutatie te vorderen van en verschuldigd aan opdrachtgevers       109.599   -96.007
Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen, inclusief herwaarderingswinst       -56.411   -63.672
Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten       953.075   644.098
             
Ontvangen dividenden       26.964   18.752
Ontvangen financieringsbaten       7.034   4.541
Betaalde financieringslasten       -42.954   -39.158
Betaalde winstbelastingen       -92.042   -34.130
Nettokasstroom uit operationele activiteiten       852.077   594.103
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten            
Investeringen in materiĆ«le vaste activa, exclusief geactiveerde financieringskosten   [15]   -266.028   -244.784
Desinvesteringen materiĆ«le vaste activa        25.531   67.994
Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen   [5.1]   -43.841   -398.677
Verwerving van belang in Fugro N.V.   [17.2]   -242.364  
Verkoop van joint venture   [5.3]   -   145.661
Verkoop van (deel van) dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen    [5.2]   -26.292   40.538
Aankoop van (deel van) joint venture       -   -20.009
Aflossing door joint venture van verstrekte lening       4.583   7.870
Investeringen in geassocieerde deelnemingen voorafgaand aan bedrijfscombinatie   [16]   -   -65.248
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten       -548.411   -466.655
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten            
Opgenomen leningen en overige financieringsverplichtingen       318.125   1.336.736
Aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen       -515.749   -1.671.035
Betalingen van transactiekosten voor aantrekken financieringen       -3.610   -14.395
Opbrengst uit aandelenemissie   [22]   -   320.000
Inkoop eigen aandelen   [22]   -27.724  
Verwerving van minderheidsbelangen       -   -4.482
Betaald dividend aan aandeelhouders       -37.108   -43.237
Betaald dividend aan minderheidsbelangen       -1.607   -2.427
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten       -267.673   -78.840
             
Toename liquide middelen
[21   35.993   48.608
             
Saldo liquide middelen per 1 januari   [21]   354.304   313.312
             
Toename liquide middelen       35.993   48.608
Koersomrekeningsverschillen       5.139   -7.616
Mutatie in saldo liquide middelen
[21   41.132   40.992
             
Saldo liquide middelen per 31 december   [21]   395.436   354.304
*
 
M.i.v. 1 januari 2014 past Boskalis IRFS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische deelnemingen worden verantwoord. De 2013 vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag