Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijfmaal regulier vergaderd met de Raad van Bestuur van de onderneming en tweemaal ingelast, waaronder eenmaal telefonisch. Het aanwezigheidspercentage van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is 92,86%. Eén commissaris heeft vanwege persoonlijke omstandigheden de vergadering van de Raad van Commissarissen tweemaal niet kunnen bijwonen en één commissaris was op een ingelaste vergadering verhinderd wegens werkzaamheden elders. Voorts heeft de Raad van Commissarissen diverse malen overleg gepleegd buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Er zijn in het verslagjaar geen commissarissen afwezig geweest vanwege mogelijke tegenstrijdige belangen. De Raad van Commissarissen heeft de besprekingen van de jaarresultaten en halfjaarresultaten gevoerd in de aanwezigheid van de externe accountant. In het verslagjaar is Ernst & Young Accountants LLP met ingang van 1 januari 2014 als externe accountant van de vennoot schap door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd.

De Raad van Commissarissen heeft als vaste agendapunten de behandeling van de volgende onderwerpen op de agenda staan: de ontwikkeling van de resultaten, de balans, het veiligheidsbeleid alsmede de branche- en marktontwikkelingen.

In het kader van de marktontwikkelingen worden de orderportefeuille en de potentiële grote projecten alsmede de gang van zaken van belangrijke aangenomen werken besproken. In het verslagjaar zijn onder andere het aannemen van grote projecten als de uitbreiding van het Suezkanaal in Egypte, het windmolenpark Wikinger in Duitsland, het project IJsseldelta in Nederland en de berging van het jack-up platform Perro Negro bij Angola en de car carrier Baltic Ace in de Noordzee, alsmede de uitvoering van projecten zoals de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in Nederland, Malampaya in de Filipijnen, Superporto do Açu in Brazilië, en Lelydorp in Suriname besproken. Voorts zijn de afwikkeleffecten van projecten die reeds in een eerder stadium technisch afgerond waren, zoals het Gorgon project in Australië, aan de orde geweest. Daarbij heeft de Raad van Commissarissen bij de behandeling van deze projecten aandacht besteed aan de diverse operationele, geopolitieke en financiële risico’s en de eventuele door de Raad van Bestuur getroffen voorzieningen getoetst.

In 2014 heeft de Raad van Commissarissen aandacht gehad voor het bedrijfsbudget, de liquiditeit, acquisitie- en investeringsvoorstellen, de organisatiestructuur evenals het personeelsbeleid.

Specifieke aandacht is besteed aan het beleid van de onderneming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, alsmede de maatschappelijke aspecten van het ondernemen.

Ten aanzien van het veiligheidsbeleid heeft de Raad van Commissarissen een presentatie gehad over de ontwikkeling en verdere uitrol van het veiligheidsprogramma van de vennootschap, NINA (No Injuries No Accidents) genaamd. Daarbij heeft de Raad stilgestaan bij de wijze waarop dit programma wordt geïmplementeerd bij nieuwe bedrijfsonderdelen.

Voorts is er aandacht geweest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft de Raad van Commissarissen het Corporate Social Responsibility verslag van Boskalis uitgebreid behandeld. In dit kader heeft de Raad van Commissarissen tevens toegezien op de verdere uitrol van de procedures in het kader van anticorruptie wetgeving en de invoering van nieuwe agentencontracten.

De Raad van Commissarissen heeft de strategie van de onderneming en de daarbij behorende risico’s doorgenomen. In het verslagjaar is een aparte vergadering van de Raad van Commissarissen belegd om het nieuwe Corporate Business Plan van de Raad van Bestuur te behandelen. De daaruit voortvloeiende strategie is, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, vastgelegd in het nieuwe Corporate Business Plan 2014-2016. De opzet en werking van de aan de strategie gekoppelde interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn periodiek door de Auditcommissie geëvalueerd en met de Raad van Commissarissen besproken. In het verslagjaar zijn geen significante wijzigingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen aangebracht. In dat kader heeft de Raad van Commissarissen aandacht gehad voor de volledige verzekeringspositie van de onderneming, na de integratie van SMIT, MNO Vervat, Dockwise en Fairmount. Voor een toelichting op het risicomanagement van de onderneming wordt verwezen naar de pagina’s 49 tot en met 54 van het jaarverslag. Voorts heeft de Raad van Commissarissen als een van de onderdelen van het Corporate Business Plan de nieuwe organisatiestructuur van het bedrijf besproken.

In 2014 heeft de Raad van Commissarissen stilgestaan bij de overname van de activiteiten van Fairmount, het aangaan van een joint venture overeenkomst met SAAM voor het gezamenlijk opereren van havensleepactiviteiten in Canada, Midden- en Zuid-Amerika alsmede de voorgenomen transactie om met Kotug de havensleepactiviteiten in Duitsland, Nederland, België en Londen voort te zetten. Voorts is er bijzonder veel aandacht geweest voor het nemen van een strategisch belang in Fugro N.V. De activiteiten van Fugro passen in de strategie van de onderneming en sluiten goed aan op die van Boskalis.

In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen ook het door de Raad van Bestuur voorgestelde inkoopprogramma voor het verwerven van eigen aandelen in de vennootschap aan de orde gehad. Op 13 mei 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de machtiging verleend om in de periode 2014-2016 tot 10% van het totaal aantal geplaatste aandelen te acquireren onder voorbehoud van de resultaatontwikkeling en de gewenste balansverhoudingen.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar een werkbezoek gebracht aan Qatar. Tijdens dat bezoek heeft de Raad van Commissarissen zich op de hoogte gesteld van de activiteiten van de diverse bedrijfsonderdelen van Boskalis in het Midden-Oosten, waaronder Smit Lamnalco. Daarbij is uitgebreid aandacht besteed aan de marktontwikkelingen en mogelijke nieuwe projecten in de regio. Voorts heeft de Raad van Commissarissen een bezoek gebracht aan het project The Base in Doha, waar de onderneming een tweetal kanalen aanlegt. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen een bezoek gebracht aan het schip Dockwise Vanguard van Dockwise.

Een aantal commissarissen heeft met de Ondernemingsraad de resultaten, de strategie van de onderneming, de marktontwikkeling en de stand van zaken met betrekking tot de pensioenfondsen alsmede de uitwerking van de integratie met MNO Vervat en Dockwise besproken.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag