Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Corporate Governance

Bestuur en rapportage

Boskalis heeft een tweelaags bestuursmodel, wat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en is verantwoordelijk voor (de realisatie van) haar langetermijn strategie met de bijbehorende risico’s, het resultaat en de voor de onderneming relevante aspecten van ondernemen.
De Raad van Bestuur bepaalt de doelstellingen van de vennootschap en implementeert het zakelijke beleid en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprestatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur laat zich bij de vervulling van zijn taak leiden door het belang van de vennootschap en haar activiteiten, en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen af van bij de vennootschap betrokken partijen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van het bestuur en voorziet de Raad van Bestuur tevens van advies. Bij Boskalis bestaat een nauwe samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en haar commissies, de Raad van Bestuur en de stakeholders. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn samen verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de stakeholders en besteden bij hun taakuitvoering aandacht aan de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Het aanbieden van zo duurzaam mogelijke oplossingen aan onze klanten is onderdeel van de corporate strategie. Het remuneratiebeleid en de beloningselementen zijn direct afgeleid van de strategische agenda van Boskalis. Ze bevatten naast economische doelstellingen ook duurzame doelstellingen zoals veiligheid en personeelsontwikkeling. In het Remuneratierapport 2014 wordt aangegeven dat deze CSR-aspecten deel uitmaken van de langetermijn ondernemingsdoelstellingen. De externe auditor is betrokken bij de vaststelling van de remuneratie en draagt er zorg voor dat de hieromtrent opgestelde procedures op de juiste wijze worden uitgevoerd. Zie hiervoor het Remuneratie Rapport op onze corporate website www.boskalis.com.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het CSR-beleid van de onderneming. De Raad van Bestuur laat zich adviseren en informeren door de volgende taskforces en functionarissen. Over de invulling van de milieuprestaties wordt de Raad van Bestuur geadviseerd door twee taskforces; de Taskforce Energy Management en de Taskforce Eco-Engineering. Daarnaast heeft het onderwerp veiligheid een zeer hoge prioriteit binnen onze onderneming. De Raad van Bestuur is nauw betrokken bij dit onderwerp en laat zich hierover adviseren en informeren door de afdeling SHE-Q. Bij de invulling van de HR- en maatschappelijke doelstellingen laat de Raad van Bestuur zich adviseren door respectievelijk de directeur HR en de directeur IR & Corporate Communications. Over keten-gerelateerde zaken laat de Raad van Bestuur zich adviseren door de hoofden van de business units en relevante stafafdelingen.

Het CSR-beleid wordt jaarlijks geëvalueerd. De uitkomst bepaalt de strategische prioriteiten en doelstellingen en geeft aan welke onderwerpen materieel en welke prestatie-indicatoren relevant zijn om in ons CSR-verslag te rapporteren. Het verslag wordt door de Raad van Bestuur van Boskalis goedgekeurd en wordt inhoudelijk integraal met de Raad van Commissarissen besproken.

Voor de 2014-verslagen van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, ons corporate risicobeheer en governance beleid en onze organisatie – waaronder de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur – verwijzen wij u naar ons Jaarverslag 2014, respectievelijk pagina’s 22-26, 30-59 en 138-140 en onze corporate website www.boskalis.com.

Gedragscode

In ons beleid en strategie laten we ons leiden door onze Gedragscode met betrekking tot onze sociale, maatschappelijke, milieu- en economische verantwoordelijkheid. De Gedragscode is gebaseerd op internationale richtlijnen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Boskalis aanvaardt verantwoordelijkheid voor zaken die binnen haar invloedsfeer liggen. In de landen waar Boskalis werkt, gelden nationale wetten en regels. Boskalis onthoudt zich van culturele beoordelingen en gedraagt zich als een goed burger of een gast. We doen geen zaken in landen die onderworpen zijn aan internationale en relevante nationale embargo’s. Boskalis toetst haar gedragscode tenminste om de twee jaar. De volledige tekst van onze Gedragscode is op onze corporate website te downloaden: www.boskalis.com/csr.

Integriteit

We accepteren, betalen of vragen geen steekpenningen of andere gunsten met als doel oneigenlijke zakelijke, financiële of persoon­lijke voordelen te behalen of te verlenen. We informeren onze mensen gericht over wet- en regelgeving rond omkoping en corruptie zoals onder andere weergegeven in de UK Bribery Act. Tevens respecteren we de intellectuele eigendomsrechten en houden we ons aan de principes van eerlijke concurrentie door de toepasselijke wetgeving op het vlak van het mededingingsrecht na te leven.

Agentencontracten

In veel landen waar Boskalis werkt is het niet mogelijk is om activiteiten te ontplooien zonder lokale partner of sponsor. De wijze waarop met een dergelijke partner wordt samengewerkt, ligt vast in een contract. De onderneming heeft met behulp van externe juridische adviseurs de agentencontracten in 2013 nog­maals tegen het licht gehouden en aangescherpt. Deze evaluatie heeft geen onregelmatigheden aan het licht gebracht. Tevens is een nieuwe standaardovereenkomst opgesteld en geïmplementeerd. De controle van de agentencontracten is onderdeel van de audits die door onze externe accountant worden verricht.

Klokkenluidersregeling

Boskalis kent een klokkenluidersregeling die van kracht is voor onze werknemers inzake meldingen van vermeende onregel­matigheden binnen de onderneming. Onder vermeende onregelmatigheid wordt verstaan elk onderwerp van algemene, financiële, operationele en personele aard dat niet in lijn is met de Gedragscode van Boskalis. In het kader van de klokken­luidersregeling is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon zal de melding onverwijld in behandeling nemen en besluiten welke acties passend en noodzakelijk zijn. De werknemer die een melding onder de klokkenluidersregeling heeft gedaan, zal niet in zijn rechtspositie worden benadeeld als gevolg van deze melding. De klokkenluidersregeling is te vinden op de corporate website www.boskalis.com.

Belangrijkste cijfers en resultaten over 2014

Voor informatie over de belangrijkste cijfers en resultaten over 2014 en vooruitzichten verwijzen wij u naar ons Jaarverslag 2014, hoofdstuk het Verslag van de Raad van Bestuur (pagina’s 30-59), Jaarrekening (pagina’s 61-131) en Tien jaren overzicht (pagina 134).

Belastingafdracht

Wij vinden een coherente en verantwoordelijke houding tegenover belastingen een belangrijk element van ons CSR-beleid. In dat verband hebben we de volgende belastingprincipes vastgesteld.

Compliance

Boskalis houdt zich aan de wettelijke voorschriften betreffende het betalen van belastingen. Wereldwijd hebben we de afgelopen vijf jaar gemiddeld ongeveer 15 procent belasting betaald in meer dan 40 belastingstelsels, waaronder die van 10 ontwikkelingslanden. Compliance wordt bewaakt binnen een Tax Control Framework.

Zakelijke overwegingen

Belasting is gekoppeld aan activiteiten, en winst wordt toebedeeld aan landen waarin waarde is gecreëerd volgens nationale en internationale regels en normen en onder toepassing van het “arm’s length”-beginsel. Boskalis probeert niet om belastingen te ontwijken door ‘kunstmatige’ constructies in belastingparadijzen.

Relatie met de fiscus

Wij streven naar een open en constructieve dialoog met de fiscus op basis van bekendmaking van relevante feiten en omstandig­heden. Wij streven naar meer duidelijkheid en zekerheid vooraf met betrekking tot belastingen en we hebben convenanten gesloten met de Nederlandse fiscus.

Transparantie

Wij zijn transparant over onze aanpak van belastingen en onze belastingpositie. Opgaven worden gedaan in overeenstemming met de desbetreffende nationale voorschriften evenals met de toepasselijke verslagleggingsvereisten en normen zoals IFRS.

Certificering

Met certificering laten we zien dat we voldoen aan internationaal erkende management-, milieu- en veiligheidsstandaards. Boskalis is voor vrijwel alle bedrijfsonderdelen gecertificeerd volgens ISM, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 of VCA voor de Nederlandse vestigingen. Voor een overzicht van de diverse certificeringen per bedrijfsonderdeel verwijzen wij naar de bijlage van dit verslag.

Daarnaast is in 2014 de BREEAM certificering van onze kantoorgebouwen in Papendrecht aan de orde geweest. BREEAM is een beoordelings- en certificeringsmethodiek voor de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Het gaat er in de certificering met name om het bewustwordingsproces van de gebruikers van het gebouw over energieverbruik en duurzaamheid te bevorderen.

Wij hebben onderzocht hoe wij ons op deelname kunnen voorbereiden en als doelstelling geformuleerd dat we deze certificering op het niveau van twee sterren in 2015 willen behalen voor de drie hoofdgebouwen in Papendrecht.

Benchmarks

De duurzaamheidsprestaties van Boskalis zijn in 2014 in verschillende benchmarks getoetst en door diverse instanties onderscheiden.

  • Boskalis Nederland heeft zich opnieuw gecertificeerd voor niveau 5, het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder.
  • De NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement) heeft ons onderscheiden met de Dutch Sourcing Award in zowel de categorie ‘Sustainability’ als in de ‘overall’ categorie “vanwege deze voorbeeldfunctie voor andere ondernemingen”.
  • In de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken zijn we op plek 45 geëindigd van de 430 ondernemingen die zijn uitgevraagd.
  • We hebben wederom deelgenomen aan het Carbon Disclosure Project, een platform waar informatie over emissies beschikbaar wordt gesteld aan aangesloten beleggers.
  • De VBDO (Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling) heeft ons plaats 24 toegekend in hun Responsible Supply Chain Benchmark.
  • De NGO Shipbreaking Platform heeft ons als industry leader onderscheiden met ons duurzame sloopprogramma. Ze waren in 2014 tevens betrokken bij onze activiteiten om het niveau van een werf in Mexico aan onze strenge eisen te laten voldoen. (Zie pagina’s 6-7 in dit verslag.)
  • De Boskalis Beach Cleanup Tour is met de SponsorRing onderscheiden in de categorie Maatschappij. De SponsorRing is de jaarlijkse prijs voor de beste sponsorcases in Nederland.
  • Daarnaast hebben we diverse veiligheidsonderscheidingen ontvangen. Voor een overzicht verwijzen wij u naar pagina 35 van dit verslag.

We zien de belangstelling voor ons bedrijf in benchmarkonderzoeken toenemen. Een aantal daarvan maakt gebruikt van de Global Industry Classification Standard (GICS) waarbij Boskalis wordt aangeduid als een Construction & Engineering Company. Dat kan lastige dilemma’s opleveren omdat ons grondstoffenverbruik een ander profiel heeft. In dialoog met de verschillende instanties blijven we aandacht vragen voor de unieke samenstelling aan activiteiten van onze onderneming.
De uitkomst van de dialogen met onze stakeholders en benchmarks nemen wij mee in de jaarlijkse evaluatie van ons CSR-beleid en onze CSR-rapportage.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag