Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Veiligheid

Onze werkzaamheden kennen een relatief hoog risicoprofiel. Veiligheid van onze medewerkers en die van onze onderaannemers is een van onze kernwaardes en heeft de hoogste prioriteit. Onze centrale veiligheidsdoelstelling is No Injuries, No Accidents (NINA). Dat is ook de naam van ons vooruitstrevende veiligheidsprogramma dat veel positieve aandacht trekt binnen en buiten de industrie en bij onze klanten. NINA gaat niet louter om procedures maar creëert eigenaarschap en beleving. Vijf kort en krachtig geformuleerde waarden met vijf ondersteunende regels geven de kaders aan en helpen incidenten voorkomen.

NINA verbindt omdat het mensen aanspreekt op hun eigen bijdrage aan veiligheid en omdat het veiligheid openlijk bespreekbaar maakt. In ons bedrijf, dat sterk is gegroeid door de overname van SMIT, Dockwise, MNO Vervat en Fairmount, blijkt NINA een belangrijk thema om de integratie tot een succes te maken. NINA is deel van onze identiteit; de normen en waarden maken duidelijk waar we voor staan en dat creëert trots. Wanneer we NINA introduceren bij nieuwe bedrijfsonderdelen, zien we dat het programma het makkelijker maakt om de gemeenschappelijke identiteit te omarmen. Die positieve energie is voelbaar in het hele bedrijf.

Stand van zaken invoering NINA

De mate waarin NINA is ingevoerd verschilt in onze organisatie. Bij Dredging zijn we al enkele jaren met dit gedachtegoed bezig. Hier is NINA breed geaccepteerd en inmiddels een natuurlijk onderdeel van het werk. Bij de divisie Offshore Energy is in 2013 een start gemaakt met de introductie. In 2015 zal de introductie bij Salvage en Dockwise plaatsvinden evenals bij de voormalige MNO Vervat medewerkers bij Boskalis Nederland. Uiteindelijk zal NINA dan overal ingevoerd zijn in de organisatie. Aangezien het onze strategie is om sleepactiviteiten in joint ventures onder te brengen voert Towage haar eigen veiligheidsprogramma dat afgestemd is met de relevante joint venture partners.

Naast de doelstelling om NINA in 2015 overal in te voeren in de organisatie zal elk bedrijfsonderdeel in 2015 worden gevraagd om per kwartaal één serieus veiligheidsincident te onderzoeken en te evalueren tegen de NINA values en rules. Tot nu toe lag de aandacht vooral op het creëren van eigenaarschap en betrokken­heid van veiligheid in de gehele organisatie. Door nu incidenten­onderzoeken te toetsen aan de normen en waarden van NINA, wordt weer een impuls gegeven om ons veiligheidsbeleid een stap verder te kunnen brengen.

NINA werkt

De cijfers zijn overtuigend: NINA werkt. Sinds de introductie is de ongevallenfrequentie LTIF (Lost Time Injury Frequency) met ruim 87% gedaald (van 0,67 naar 0,09). De LTIF geeft het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren aan. Preventie is een belangrijk onderdeel van veiligheidsbewustzijn. In 2011 hebben wij de zogenoemde Safety Hazard Observation Cards (SHOC) breder geïntroduceerd. Hiermee kunnen mede­werkers gevaarlijke situaties melden. Het aantal SHOC-meldingen in 2014 bedroeg 7.045 (2013: 5.391). Daarnaast zijn er 998 near misses gerapporteerd (2013: 611). SHOC- en near misses­meldingen zien wij als een maatstaf voor de proactieve veiligheidsbeleving in de organisatie. NINA stimuleert dergelijke situaties te melden, zodat we proactief kunnen bijsturen. Ondanks het relatief hoge risicoprofiel dat samenhangt met onze werkzaamheden en ondanks de forse groei van ons bedrijf is het LTIF-cijfer gedaald van 0,11 in 2013 naar 0,09 in 2014. In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

Incidentmeldingen

De top van de meest voorkomende incidenten is in lijn met onze industrie: struikelen, vallen en uitglijden blijft op nummer één. Daarnaast is het aantal beknellingen relatief hoog, met name aan handen en vingers. Ook hier zien we dat na de introductie van NINA de frequentie van de ongevallen daalt en de impact ervan afneemt. Ofwel er gebeuren minder ernstige ongevallen met (zwaar) letsel. Het aantal meldingen van incidenten neemt toe en dan vooral de zogeheten pro-actieve meldingen van near misses en gevaarlijke situaties (SHOC’s). Dit betekent dat het bewustzijn groeit, dat iedereen goed uit de voeten kan met het meldings­syteem SIRE en dat iedereen inziet dat melden belangrijk is. Immers, alleen dan kan informatie gedeeld worden om in de toekomst herhaling te voorkomen.De bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal incident­meldingen, beginnend bij de SHOC’s en eindigend bij LTI’s, steeds meer de vorm krijgt van de welbekende incidentenpiramide.

NINA VALUES EN RULES

VALUES

 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid
 • Ik attendeer anderen op veilig werken
 • Ik neem maatregelen bij onveilige activiteiten. Zo nodig onderbreek ik de werkzaamheden
 • Ik accepteer feedback over mijn veiligheidsgedrag, ongeacht rang en functie
 • Ik meld alle ongelukken, inclusief bijna-ongevallen, om anderen te informeren en hiervan te leren

RULES

 • Maak een risicoanalyse voor alle projecten, drijvend materieel en werklocaties vraag een werkvergunning aan voor werkzaamheden met een bijzonder gevaar
 • Maak een taakrisicoanalyse (tRa) voor gevaarlijke niet­routinematige werkzaamheden
 • Wees op de hoogte van risico’s en beheersmaatregelen
 • Zorg dat u fit bent om te werken en draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen

Medewerkersbetrokkenheid en training

We betrekken management en medewerkers op allerlei manieren bij het veiligheidsdenken in onze organisatie. De OR heeft een commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu waarin NINA een vast agendapunt is. In de interactieve NINA trainingen en workshops krijgen medewerkers de gelegenheid hun feedback te geven en hun ervaringen te delen. Via een grote diversiteit aan Lessons Learned sessies, trainingen en communicatiemiddelen besteden wij continu aandacht aan de veiligheidsverbetering. Onze projecten starten altijd met een NINA-startup meeting. Waar nodig richt de aandacht zich ook op de omgeving van een project en hoe we de veiligheid voor omwonenden en derden kunnen waarborgen. (Zie ook de thematekst ‘Veiligheid is een gedeelde zorg’ op pagina’s 36-37 van dit verslag.) Behalve onze eigen medewerkers zijn hierbij vaak ook de vertegenwoordigers van de klant en onderaannemers aanwezig. In 2013 zijn NINA reflectiesessies geïntroduceerd. Leidinggevenden van projecten en schepen en medewerkers van de stafafdelingen van kantoor en de directie hebben in open en interactieve bijeenkomsten ervaringen gedeeld. Doel is om van elkaar te leren zowel van de positieve ervaringen en ideeën als van de uitdagingen. In 2014 hebben we een zogeheten work box ontwikkeld die dieper ingaat op het voorkomen van bepaalde ongevallen of incidenten.

Audits

In 2014 hebben we 18 externe en 25 corporate SHE-Q-audits van projecten en kantoororganisaties en 35 externe en 37 interne ISM-scheepsaudits afgenomen waarbij NINA altijd aan de orde is gesteld. Daarnaast vinden binnen de bedrijfsonderdelen nog kantoor- en projectaudits plaats door klanten.

Onderscheidingen

In 2014 heeft Boskalis onder andere de volgende onder­scheidingen ontvangen:

 • Boskalis International kreeg op het mijncontract in Lelydorp, Suriname een Certificate of Achievement wegens 2 miljoen gewerkte manuren zonder incident.
 • Boskalis Westminster in het Verenigd Koninkrijk kreeg van de Royal Society for the Prevention of Accidents de RoSPA onderscheiding voor gezondheid en veiligheid op het werk.
 • Boskalis Subsea Services kreeg van Maersk een veiligheids­onderscheiding op het project Dabrat.


Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag