Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Ontplooiing en welzijn medewerkers

Onze industrie heeft een kapitaal- en kennisintensief karakter en vereist goed gekwalificeerde en ervaren professionals. Zij zijn voor ons onmisbaar om ons werk goed te kunnen uitvoeren en dragen bij aan onze leidende marktpositie. Boskalis is permanent in beweging. We groeien niet alleen in omvang, maar ook in de breedte en wij bieden steeds meer diensten aan. Investeren in de ontwikkeling en competenties van onze medewerkers is dan ook een van de speerpunten van onze CSR strategie.

Wij zetten ons tevens actief in voor een organisatiecultuur die motivatie, werkplezier en betrokkenheid bevordert. Ook een goede CSR-reputatie heeft een positieve invloed om mensen te behouden en aan te trekken.

Human resources (HR) valt direct onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur, die de beleidsmatige en operationele taken delegeert aan de Directeur HR.

Invoering nieuw organisatiemodel

In lijn met het Corporate Business Plan 2014-2016 is in de loop van het verslagjaar de nieuwe divisiestructuur voorbereid. De verbreding van ons portfolio door de overnames van SMIT, MNO Vervat, Dockwise en Fairmount vraagt om een meer gefocuste aansturing van onze strategische activiteiten. De dynamiek in de verschillende markten waar wij nu actief zijn verschilt en wij willen hierop daadkrachtig en professioneel kunnen inspelen. De nieuwe divisies Dredging & Inland Infra, Offshore Energy en Towage & Salvage krijgen daarom elk de operationele ondersteuning die nodig is om projecten voor te bereiden en uit te voeren. Dit betreft zowel expertise op het gebied van bijvoorbeeld design, tendering en engineering als fleet management. Bovendien krijgen de divisies de verantwoordelijkheid voor hun eigen vloot en bemanning en operationele pool.
Op groepsniveau blijven de corporate stafafdelingen bestaan naast de business support afdelingen, zoals HR, Procurement & Logistics en ICT, die hun diensten gaan verlenen over de divisies heen.
De invoering van het nieuwe organisatiemodel start per 1 januari 2015. Dit gaat onder andere leiden tot een grootscheepse interne verhuizing, waarbij de divisies Dredging & Inland Infra en Offshore Energy de beschikking krijgen over een eigen pand.De medezeggenschap is voortdurend goed aangesloten bij de inrichting van het nieuwe organisatiemodel en heeft hierover positief geadviseerd.

Integratie Dockwise

Zodra de verhuizing van de Dockwise collega’s naar de Boskalis campus in Papendrecht heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2015, kan de feitelijke integratie van Dockwise in de Boskalis-organisatie plaatsvinden. We hebben bekeken hoe de Dockwise arbeidsvoorwaarden zich verhouden tot de Boskalis arbeidsvoorwaarden en hebben, na positief advies van de medezeggenschap, een harmonisatieplan afgesproken.

Managementsysteem

We hebben de wijziging van onze organisatie benut om ons competentiemanagement-raamwerk te herzien en af te stemmen op de core business. Er zijn functieprofielen gedefinieerd met een set gewenste competenties, gedragskenmerken en mogelijke performanceniveaus zodat we er in onze beoordelings- en ontwikkelgesprekken goed mee kunnen werken. In de loop van 2015 nemen we een HR-datasysteem in gebruik om HR-informatie van alle divisies optimaal te kunnen volgen en benutten.
Met behulp van het systeem houden we goed zicht op het competentieprofiel van onze medewerkerspopulatie en of deze in lijn ligt met onze strategie. Ontwikkelpunten die wij signaleren worden teruggekoppeld naar de mensen zelf, tijdens competentie of functioneringsgesprekken en in het systeem opgenomen. 66% van de medewerkers krijgt een (half)jaarlijks beoordelingsgesprek. Bij de overige medewerkers ligt deze frequentie lager.

Arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden

We voldoen met onze arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandighedenbeleid ruimschoots aan de richtlijnen van de ILO Maritime Labour Convention die gelden voor internationale rederijen.
Dit geldt eveneens voor de Dockwise vloot. 43% van onze medewerkers valt onder een CAO. Het betreft het merendeel van het zeevarende en uitvoerende personeel. Voor staf en operationele staf gelden aparte regelingen die zijn vastgesteld in overleg met de medezeggenschap.

Pensioenregelingen

Wij kennen verschillende pensioenregelingen waarover uitgebreide informatie te vinden is in het overzicht ‘Pensioenverplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen’ op pagina’s 102-106 van ons Jaarverslag 2014. In 2014 hebben wij aansluiting gezocht bij een groter, multi-sectoraal pensioenfonds en hebben wij daarmee de activiteiten van het Boskalis Pensioenfonds beëindigd. De overweging hierbij was dat een zelfstandige positie van een fonds met de omvang van het Boskalis Pensioenfonds niet haalbaar was gezien de veranderende pensioen­wetgeving en het toezicht op de pensioenfondsen. Onze keuze is gevallen op het Pensioensfonds Grafische Bedrijven. Belangrijke voorwaarden die onderdeel uitmaken van onze goede arbeidsvoorwaarden, zoals de premievrije middelloonregeling en onvoorwaardelijke indexatie blijven hierbij in stand.

Duurzame inzetbaarheid

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid is in twee CAO-onderhandelingen aan de orde gekomen: de TAK-CAO en Waterbouw-CAO. Samen met de vakbonden hebben we besproken hoe medewerkers gezond, veilig en gemotiveerd blijven tot hun pensionering. Vanuit onze rol van werkgever bieden we in ieder opleidingsprogramma het onderdeel Fit for Duty aan. Hierin trachten we medewerkers goed te informeren over een gezonde leefstijl en wat zij hier zelf in kunnen doen. Verder geven wij onze medewerkers veel ruimte hun eigen loopbaan vorm te geven. Dit is een vast onderdeel van de beoordelingsgesprekken. Mensen kunnen hierin aangeven of ze zich willen laten omscholen, bijvoorbeeld naar een andere, minder belastende functie. Wij staan hiervoor open en bieden onze medewerkers volop ontwikkelings­kansen. Een speciale Boskalis opleidingsgids die wereld­wijd beschikbaar is, biedt het totaaloverzicht. Daarnaast proberen we hen zo veel mogelijk te accommoderen in de verschillende levensfases. Zo wordt het mogelijk gemaakt om een aantal jaren op projecten in Nederland te werken als dat beter bij de levensfase past.

Preventie van (beroeps)ziekten

Al sinds 2003 kennen wij een Emergency Response Team (ERT) om snel te kunnen anticiperen op een gezondheidscrisis. Het team bestaat naast medewerkers van onze afdelingen SHE-Q en HR uit artsen van de Travel Clinic van het Havenziekenhuis in Rotterdam. In sommige werelddelen waar wij actief zijn, bestaat het risico op besmetting met bijvoorbeeld malaria en hiv. Om dit risico te verkleinen, bieden we al jaren vaccinaties en (periodieke) medische keuringen aan en hebben we een anti-malariabeleid en een aids-preventieprogramma. In 2014 heeft het ebola-risico veel van onze aandacht gevraagd. Boskalis is actief in de Nigeria-delta. Hier werken enkele honderden lokale medewerkers naast tientallen expats. Hoewel het land in oktober 2014 ebola-vrij is verklaard, blijven we alert en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Het ERT is paraat en overlegt op zeer regelmatige basis over de actuele situatie met het lokale management. We organiseren toolbox meetings waarin we lokale medewerkers vertellen wat ze moeten doen om besmetting te voorkomen. We merkten dat er met betrekking tot ebola veel ongerustheid bestond bij het thuisfront. Daarom hebben wij een familiedag georganiseerd waarin we informatie hebben gedeeld over de ziekte, de risico’s voor onze medewerkers en maatregelen die wij nemen om besmetting te voorkomen. Daarnaast is er een noodplan ontwikkeld voor het geval een medewerker toch gerepatrieerd moet worden.

Travel Clinic

Nadat het Rotterdamse Havenziekenhuis al tientallen jaren geneeskundige adviezen had gegeven aan Boskalis en andere internationaal opererende bedrijven, werd in de jaren ’90 besloten tot de oprichting van de gespecialiseerde, goed geoutilleerde Travel Clinic. Medewerkers die tijdelijk naar het buitenland worden uitgezonden, worden begeleid door de Travel Clinic. Dat geldt zeker als ze in risicogebieden gaan werken. Medewerkers die met een ziekte terugkomen uit de tropen worden door de Travel Clinic opgevangen en verzorgd. Daarnaast is de Travel Clinic voor ons actief in het buitenland, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een project dat Boskalis gaat uitvoeren in risicogebieden als Angola of India. Indien nodig reizen medewerkers van de Travel Clinic naar het gebied om er de lokale gezondheidsomstandig­heden en medische risico’s te onderzoeken, afspraken te maken met lokale ziekenhuizen en dokters, en te beoordelen of men kan voldoen aan de eisen die de Travel Clinic stelt. Als dat niet zo is, dan kan de Travel Clinic ervoor zorgen dat er een dokter of deskundige aanwezig is, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de medische zorg. De Travel Clinic heeft op die manier Boskalis al op tal van plaatsen bijgestaan met de inrichting en bemanning van een kliniek. Daarnaast maken medewerkers van de Travel Clinic deel uit van het het Emergency Response Team en adviseert men Boskalis over tal van medische kwesties.

Opleiding en training

Offshore profiel versterken

Ons opleidingsportfolio is voortdurend in ontwikkeling zodat we hiermee blijven aansluiten op de behoeften aan specifieke kennis en kunde binnen de divisies. Ons offshore profiel versterken is daarbij een belangrijke drijfveer. We blijven investeren in de ontwikkeling van competenties zoals op het gebied van werk­voorbereiding, calculatie, risicomanagement en contract-management. Om onze kennis en kunde uit te breiden, trekken we ervaren offshore professionals aan en leiden we eigen medewerkers verder op in dit vakgebied. In 2014 hebben we opnieuw jonge professionals laten deelnemen aan het modulaire Boskalis Offshore Professionals Program, dat samen met een extern opleidingsinstituut is ontwikkeld. De modules zijn op praktijkcases gebaseerd en omvatten alle technieken die nodig zijn om een offshore project te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast volgt een groep cost engineers een tweejarige post-HBO-opleiding op dit gebied. In dit leer-/werktraject worden zij deskundig begeleid door een senior mentor.

Management development programma’s

Kennismanagement en kennisdeling zijn belangrijke speerpunten in onze management development programma’s. Binnen het Boskalis Operational Development Program, gericht op project­uitvoerders en projectmanagers uit alle divisies, lag de focus in 2014 op interne kennisdeling. Hieruit zijn verschillende initiatieven ontstaan zoals het Boskalis Knowledge Festival waarin de verschillende kennisinitiatieven binnen de onder­neming met elkaar in verbinding werden gebracht. Een van de activiteiten die het Boskalis Leadership Development Program, gericht op senior managers, ontwikkelde is de Boskalis Innovation Challenge, een programma dat medewerkers uitdaagt om met innovatieve en in onze praktijk toepasbare ideeën te komen.

Innovation Challenge

Blijven innoveren is cruciaal voor onze toekomst. We willen onze rijkdom aan kennis benutten en omzetten in vernieuwende initiatieven en bieden onze medewerkers daar alle ruimte toe. Een goed voorbeeld is de in 2014 gehouden Boskalis Innovation Challenge. Individuele medewerkers of teams zijn uitgedaagd hun ideeën in te sturen. Met succes. De oogst bestond uit zeventig ideeën waarvan er zes genomineerd zijn. De jury stond onder voorzitterschap van Theo Baartmans (lid Raad van Bestuur) en bestond verder uit Frank Verhoeven (lid Raad van Bestuur), Peter van der Linde (groepsdirecteur), Sander Steenbrink (manager R&D) en professor Paul Iske, hoogleraar Open Innovatie en Ondernemerschap aan de universiteit Maastricht. De genomineerde ideeën kwamen uit verschillende hoeken van de organisatie. De finalisten mochten hun idee pitchen voor een publiek dat ook een publiekswinnaar mocht kiezen. De zeven ideeën waren van een dusdanig hoog niveau dat de Raad van Bestuur heeft besloten ze allemaal in ontwikkeling te nemen. De eerste prijs ging naar een innovatief concept voor het ontwikkelen van kunstmatige 3D-riffen die aansluiten bij het lokale eco-systeem maar ook ander functies vervullen zoals oeverbescherming. Gezien het succes van de eerste editie krijgt de Boskalis Innovation Challenge in 2015 een vervolg.

Staff development program

Nieuw is een management development programma voor senior medewerkers van operationele stafafdelingen waarbij de ontwikkeling van de business partnerrol centraal staat zodat ze optimaal kunnen aansluiten op de behoeften uit de organisatie.

Marine Enviroment Awareness-training

Ook in 2014 is er voor de vloot-staf, samen met de NGO Pro Sea, een Marine Environmental Awareness-training gehouden waarin onder andere stil wordt gestaan bij de marine ecologie, verantwoord afvalbeheer, ballastwaterbehandeling en emissies. Het programma is aangepast voor de activiteiten van Boskalis.

Introductieprogramma

Onze nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreid introductie­programma waarin ook onze gedragscode aan de orde komt.

Traineeships

Boskalis biedt plaats aan trainees die onder begeleiding van een mentor in ons bedrijf worden opgeleid. De aantrekkingskracht van Boskalis in de arbeidsmarkt blijkt groot te zijn. We hebben geen moeite om jonge technisch talenten aan te trekken. We konden de groep pasafgestudeerde trainees dan ook .ink uitbreiden: in 2014 hebben we 24 jonge talenten aangenomen.

Dialoog en Samenwerking in de keten

  • Boskalis voert goed en structureel overleg met de mede­zeggenschap over actuele onderwerpen die onze medewerkers aangaan, volgens de wetgeving in de landen waar wij gevestigd zijn. Het overleg met de medezeggenschap is ook in 2014 in een open en constructieve sfeer verlopen. De medezeggenschap was goed aangesloten op de inrichting van de divisiestructuur en heeft hierover positief geadviseerd. In het vierde kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor een geïntegreerde Ondernemingsraad waarin ook Dockwise wordt vertegenwoordigd. De geïntegreerde OR krijgt in 2015 zijn beslag, na de verhuizing van de Dockwise medewerkers naar Papendrecht. Twee vertegenwoordigers van Dockwise zullen dan zitting nemen in de OR van Boskalis. De OR van Dockwise wordt dan opgeheven.
  • In het kader van de uitvoering van haar strategie acquireert Boskalis ook andere ondernemingen. In 2014 heeft Boskalis Fairmount Marine B.V. overgenomen. Om de verwachte resultaten te kunnen realiseren, hechten wij veel belang aan een zorgvuldige integratie. Het creëren van waarde voor onze medewerkers en het vasthouden van belangrijke medewerkers vormt hierbij een belangrijk onderdeel.
  • Boskalis hecht belang aan een open en constructieve dialoog met de relevante vakbonden wereldwijd. Onze arbeidsvoor­waarden zijn wereldwijd goed en liggen boven de normen van de International Transport Workers’ Federation, waarin ook de internationale vakbonden voor zeevarenden zijn vertegen­woordigd.
  • We hebben langdurige en goede relaties met inhuur­organisaties/agentschappen die Boskalis vertegenwoordigen op de internationale arbeidsmarkten. We beschouwen deze agentschappen als het verlengstuk van onze organisatie en ook in 2014 hebben wij regelmatig overleg met hen gevoerd. Zij bewaken namens ons de arbeidsomstandigheden, opleiding en welzijn van onze mensen op de vloot.
  • Lokaal en internationaal spreken we in brancheverband over HR-onderwerpen, onder meer in de Vereniging van Waterbouwers en de EuDA.
  • Om ook in de toekomst op genoeg talentvolle en gekwalificeerde medewerkers te kunnen rekenen, onderhouden we goede relaties met diverse kennis- en onderwijsinstituten. Met Nederlandse maritieme opleidingsinstituten onderhouden we goede contacten met als doel potentiële medewerkers voor onze werkvelden te interesseren. We geven er gastcolleges en bieden stageplaatsen aan. We bieden onze kennis aan om samen met technische universiteiten of HBO-opleidingen specifieke opleidingen te ontwikkelen. Vanuit de Vereniging van Waterbouwers zijn we betrokken bij de postdoctorale opleiding kust- en waterwerken. Ook hebben we met internationale scheepvaartcolleges, zoals die in de Baltische staten, Rusland en de Filipijnen, regelmatig contact.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag