Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Maatschappelijke investeringen

Investeringen in onderwijs en kennisoverdracht

Boskalis kent een jarenlange traditie in het steunen van wetenschappelijk onderzoek dat van belang is voor onze sector. Al of niet in brancheverband voeren we samen met kennisinstituten en universiteiten (fundamenteel) onderzoek uit en delen we kennis via lezingen en presentaties. Aan de TU Delft financieren we (deels) een baggerleerstoel en stellen we een wetenschappelijk medewerker beschikbaar. In 2011 is een duo-docentschap tussen de TU Delft en de Universiteit van Wageningen opgestart. Boskalis begeleidt jaarlijks stagiaires, afstudeerders en promovendi. In 2014 zijn dit er 124 geweest (2013:130).

Ondersteuning lokale gemeenschappen

Onze werkzaamheden kunnen invloed hebben op de lokale gemeenschap waarin we actief zijn. We streven ernaar om draagvlak te creëren voor de uitvoering van onze werk­zaamheden. We besteden ruim aandacht aan omgevings­management en betrekken omwonenden, bestuurders en NGO’s actief bij onze plannen en de uitvoering daarvan. Onze industrie is kapitaal- en kennisintensief waardoor we strikte kwaliteitseisen stellen aan al onze medewerkers en toeleveranciers. Op langlopende projecten of in regio’s waar onze aanwezigheid vrijwel permanent is, investeren we gericht in scholing van lokaal personeel. Waar mogelijk betrekken we goederen en diensten van lokale toeleveranciers. Daarnaast zijn er opdrachtgevers die aan de ondersteuning van lokale gemeenschappen belang hechten en dat bij de gunning van een project meewegen.

Op onze vestigingen en projecten ontwikkelen onze medewerkers initiatieven die we van harte ondersteunen en die door de Raad van Bestuur worden gestimuleerd. Zoals de uitkering van veilig­heidsbonussen aan lokale goede doelen en bijdrages aan zorg, onderwijs en infrastructuur. We kiezen bewust niet voor een centraal geformuleerd en aangestuurd community programma. Onze ervaring leert dat lokale kantoor- en projectorganisaties het best in staat zijn om passende lokale initiatieven te selecteren en te ondersteunen. Vanuit hun intrinsieke motivatie leidt deze aanpak tot de meest succesvolle partnerschappen. Zo hebben we in voorgaande jaren in Australië Flying Doctors ondersteund en in Nigeria samen met een lokale NGO een malariapreventie­programma opgezet.

Voorbeelden van investeringen in 2014 treft u hierna aan.

Het sociaal-economisch ontwikkelingsprogramma in Zuid-Afrika

Ook in 2014 was het Sociaal-Economisch Ontwikkelings­programma van SMIT Amandla Marine (SAM) gericht op programma’s in Zuid-Afrika om voorheen achtergestelde zwarte* Zuid-Afrikanen toegang tot de economie te verschaffen. SAM is partnerschappen aangegaan met een aantal erkende onderwijs- en welzijnsinstellingen in Zuid-Afrika, om zowel steun op het gebied van onderwijs te verlenen als om de maritieme sector te promoten. Dit is van cruciaal belang voor het opbouwen van een talentpijplijn voor de sector. In 2014 zijn onder andere de volgende resultaten bereikt:
  • Aan kinderen van medewerkers zijn zeven beurzen toegekend voor primair, secundair en tertiair onderwijs.
  • Vijf Zuid-Afrikanen in hun eerste jaar maritieme studies en maritieme techniek aan Zuid-Afrikaanse technische universiteiten hebben studietoelagen ontvangen voor tertiair onderwijs.
  • Één student ontving een volledige beurs om af te studeren in de mariene wetenschappen en oceanografie aan de Universiteit van Kaapstad.
  • SAM heeft deelgenomen aan maritiem-gerichte carrièrebeurzen om de maritieme bedrijfstak en het bedrijf te promoten. Het ging hierbij om de Zuid-Afrikaanse Maritime Safety Authority Career Week, de African Hub Careers Exhibition, de Youth in Shipping Exhibition en World Maritime Day Careers Exhibition.
  • Studenten aan de JG Zuma High School in Durban, Kwazulu Natal, hebben kunnen profiteren van donaties van nautische apparatuur en lesmaterialen dankzij een donatie aan het pro­gramma voor maritieme studies van de school. SAM heeft ook financiële bijdragen geleverd aan het Lawhill Maritime Centre.
  • In Port Nolloth heeft het bedrijf een mentorprogramma gefinan­cierd voor studenten van klas 8 en 9 van de lokale middelbare school om studenten te helpen met wis- en natuurkunde. Op Mandela Day (18 juli) heeft het team van SAM een carrière­beurs/open dag georganiseerd in Port Nolloth waarop inwoners werden geïnformeerd over de mogelijkheden die de maritieme bedrijfstak biedt en over wat zij zouden moeten meebrengen om in deze sector aan het werk te kunnen gaan.
  • Er zijn donaties verstrekt aan het National Sea Rescue Institute, het Miriam Makeba Centre for Girls, Hope Cape Town, Ikusasa LeAfrika, en de Zuid-Afrikaanse Foundation for the Conservation of Coastal Birds.

* De term ‘zwart’ is hier gekozen door de Zuid-Afrikaanse overheid en verwijst naar Zuid-Afrikanen van Afrikaanse, Gekleurde en Indiase afkomst die voorheen werden achtergesteld door het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Sagbama Ziekenhuis en kraamkliniek

Dit nieuw gebouwde ziekenhuis in het zuiden van Nigeria, waaraan onze vestiging in Nigeria heeft bijgedragen, vervult een regiofunctie voor jonge moeders en hun baby’s. De kliniek voorziet in voorlichting, chirurgie en medische nazorg aan 2.500 tot 4.000 patiënten van het omliggende platteland.

Drinkwatervoorzieiningen in Kenia

In partnerschap met Dutch Water Ltd. en de Stichting Waterpas hebben onze medewerkers op een project in Mombassa ruim 2,1 miljoen liter drinkwater uitgedeeld aan scholen en tehuizen in Kenia.

Maatschappelijke sponsoring en donaties

Maatschappelijke sponsoring en donaties zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons CSR-beleid. We zoeken zo veel mogelijk aansluiting bij onze kernactiviteiten. Water en de kust zijn een centraal thema. Sponsoring van Boskalis richt zich op de gebieden – en dan met name op de daar gevestigde gemeen­schappen – waar Boskalis actief is.

Plastic in zee

Boskalis is sinds 2013 hoofdsponsor van de Beach Cleanup Tour van de Stichting De Noordzee. Met de Boskalis Beach Cleanup Tour streven de Stichting De Noordzee en Boskalis maatschappe­lijke aandacht na voor het toenemende probleem van afval en plastic in zee en de negatieve gevolgen daarvan voor zeedieren en vogels. In 2014 haalden bijna 1.500 deelnemers, onder wie veel Boskalis medewerkers, samen met het team van Stichting de Noordzee in totaal ruim 20.000 kilo afval van het strand. (Voor meer informatie zie ons online magazine: boskalis.com/ magazine.)

Expositie Koning Willem II kunstcollectie

Boskalis was hoofdsponsor van de tentoonstelling over de kunst­collectie van Koning Willem II in het Dordrechts museum. Boskalis ondersteunde de tentoonstelling omdat we behalve een bedrijf met een koninklijk predicaat een belangrijke werkgever in de Drecht­steden-regio zijn. Op 4 maart 2014 heeft Koning Willem-Alexander de tentoonstelling in Dordrecht geopend. Voor onze medewerkers waren er specifieke programma’s met onder meer familiedagen, waarop extra aandacht was voor educatie. (Voor meer informatie zie ons online magazine: boskalis.com/magazine.)

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag