Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Verificatie-verklaring

Ter attentie van de Stakeholders van Royal Boskalis Westminster N.V.

Doelstellingen

Bureau Veritas is door Royal Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) verzocht om een onafhankelijke verificatie uit te voeren van geselecteerde prestatie indicatoren zoals opgenomen in haar MVO verslag 2014 (het Verslag). De doelstelling van verificatie is om Boskalis en haar stakeholders te voorzien van verzekering inzake de nauwgezetheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde informatie en data.

Verantwoordelijkheden van Boskalis en Bureau Veritas

De sortering, calculatie en rapportage van de data is een verant­woordelijkheid die uitsluitend bij Boskalis ligt. De verantwoordelijk­heid van Bureau Veritas is het verstrekken van onafhankelijke verzekering aan stakeholders met betrekking tot de nauwgezet­heid en betrouwbaarheid van de geselecteerde prestatie indicatoren en een algemeen oordeel tot uitdrukking te brengen in relatie tot de scope van de verificatie werkzaamheden zoals benoemd in deze verklaring.

Scope

De scope van onze verificatie had betrekking op de navolgende prestatie indicatoren: LA1, LA2, LA4, LA7, LA8, LA10, LA11, LA12, LA13, SO1 en HR2 volgens de Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 richtlijnen. De rapportage boundary (begrenzing) in relatie tot de geselec­teerde prestatie indicatoren heeft betrekking op de wereldwijde activiteiten van Boskalis, exclusief joint ventures, in lijn met de meest recente versie van de IFRS11 norm en beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014. Voor de indicator LA7 omvat de scope van de rapportage even­eens subcontractors die onder de supervisie vallen van Boskalis.

Methodologie

Bureau Veritas heeft de navolgende activiteiten ondernomen:

  • interviews met medewerkers belast met specifieke verantwoor­delijkheden ten aanzien van de collectie en het beheren van informatie met betrekking tot de geselecteerde prestatie indicatoren;
  • beoordeling van acceptatie en consistente toepassing van de rapportage criteria;
  • controle op de systemen en processen voor de verzameling van data en samenvoeging tot de prestatie indicatoren data zoals weergegeven in het MVO verslag;
  • verificatie van het begrip en de toepassing van de rapportage criteria op en verificatie, op basis van testen, van calculaties en afstemming met ondersteunende documenten;
  • uitvoering van analytische procedures en gedetailleerde checks op geselecteerde datasets

De verificatie werd uitgevoerd in overeenstemming met de door Bureau Veritas toegepaste methodiek voor verificatie van MVO data en verslaggeving die gebaseerd is op actuele ‘best practice’ en waarin gebruik gemaakt wordt van de International Standard on Assurance Engagements (ISAE 3000). De verificatie is uitgevoerd om een beperkte vorm van zekerheid te bieden en Bureau Veritas is de mening toegedaan dat dit een adequate basis biedt voor haar conclusies.

Bevindingen

Op basis van de scope van de uitgevoerde verificatie is er niets onder onze aandacht gekomen waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat:

  • de verslaggeving over de geselecteerde prestatie indicatoren onjuist zijn weergegeven en
  • de verslaggeving over de geselecteerde prestatie indicatoren niet op betrouwbare wijze zijn voorbereid en in overeen­stemming met de GRI 3.1 richtlijnen
  • Verdere en meer gedetailleerde rapportage is beschikbaar gesteld aan Boskalis in de vorm van een managementrapportage.

Beperkingen en uitsluitingen

De scope van onze werkzaamheden omvatte geen informatie die betrekking heeft op activiteiten buiten de vastgestelde rapportage­periode, verklaringen van een beschrijvende of interpretatieve aard of in relatie tot meningen, overtuigingen, ambitie of commitment inzake toekomstig te ondernemen acties.

Verklaring van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en competentie Bureau Veritas is een onafhankelijke zakelijke dienstverlener met een bedrijfsgeschiedenis van meer dan 180 jaar en gespeciali­seerd in certificering en auditing van publiekelijk toegankelijke en bedrijfsspecifieke normen op het gebied van kwaliteit, gezond­heid, veiligheid, milieu en beveiliging zowel als assurance. Bureau Veritas heeft een Code of Ethics geïmplementeerd om hoge ethische normen en waarden onder haar medewerkers in de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden te handhaven. Bureau Veritas voorziet Boskalis van dienstverlening op het gebied van certificering van haar kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieumanagementsystemen tegen internationale normen, waarvan wij de mening zijn toegedaan dat deze als aanvullend kunnen worden beschouwd op onze betrokkenheid bij verificatie. Geen enkel lid van het assurance team heeft een zakelijke relatie met Boskalis, haar directeuren of managers buiten deze verificatie opdracht. Bureau Veritas is waakzaam als het gaat om het voorkomen van belangenverstrengeling en is de mening toegedaan dat deze verificatie op geen enkele wijze aanleiding heeft gegeven tot een dergelijke verstrengeling.

Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V. Maart 2015

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag