Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

GRI Tabel

In dit verslag rapporteren wij volgens de de GRI-richtlijnen (versie G3.1). In onder­staande tabel staan de GRI-indicatoren waarover wij rapporteren en verwijzingen naar de hoofdstukken en pagina’s, waar deze informatie staat vermeld.

GRI Index   hoofdstuk   Pagina
Strategie en analyse
1.1 Voorwoord van de CEO   Voorwoord van de CEO   4 en 5
1.2 Belangrijkste risico’s, kansen en impact in de keten   Onze waardeketen    29
         
Organisatieprofiel
2.1 Naam organisatie   Wie wij zijn/profiel en diensten   10
2.2 Producten en diensten   Wie wij zijn/profiel en diensten   10 en 11
2.3 Operationele structuur   Wie wij zijn/corporate governance   15
2.4 Locatie hoofdkantoor   Wie wij zijn/profiel en diensten   10
2.5 Landen van vestiging   Wie wij zijn/corporate governance   15
2.6 Rechtsvorm   Wie wij zijn/corporate governance   15
2.7 Markten   Onze waardeketen/onze klanten   23
2.8 Bedrijfsomvang   Wie wij zijn/corporate governance   16
2.9 Organisatie veranderingen   Wie wij zijn/corporate governance, Bijlage/over dit verslag   16 en 66
2.10 Onderscheidingen   Wie wij zijn/corporate governance Onze sociale prestaties/veiligheid   17, 35
Verslagparameters
3.1 Verslagperiode   Bijlage/over dit verslag   66-67
3.2 Voorgaand verslag   Bijlage/over dit verslag   66-67
3.3 Verslaggevingscyclus   Bijlage/over dit verslag   66-67
3.4 Contactperso(o)n(en)   Bijlage/over dit verslag   66-67
3.5 Proces inhoud verslag   Wie wij zijn/corporate governance   14-15
3.6 Afbakening   Bijlage/over dit verslag en verificatieverklaring   66-67 en 74
3.7 Afbakening beperkingen   Bijlage/over dit verslag en verificatieverklaring   66-67 en 74
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden   Bijlage/over dit verslag   66
3.9 Technieken die zijn toegepast op samenstelling indicatoren en
overige informatie in het verslag
  Onze milieuprestaties en Bijlage/over dit verslag   61 en 66-67
3.10 Herformuleringen   Bijlage/over dit verslag   66-67
3.11 Veranderingen in de verslaglegging   Bijlage/over dit verslag   66
3.12 Standaardonderdelen van de informatievoorziening   Beleid, strategie en doelstellingen   12-13
3.13 Beleid m.b.t. externe verificatie   Bijlage/over dit verslag   67
 
Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid        
4.1 Bestuursstructuur   Wie wij zijn/corporate governance   14-17
4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam   Wie wij zijn/corporate governance   14-17
4.3 Onafhankelijkheid   n.v.t.    
4.4 Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers   Wie wij zijn/onze stakeholders   19
4.5 Koppeling vergoeding hoogste bestuurslichaam met prestaties van de organisatie   Wie wij zijn/corporate governance   15
4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat
tegenstrijdige belangen worden vermeden
  Wie wij zijn/corporate governance   15
4.7 Proces bepalen kwalificaties en expertise leden hoogste bestuurslichaam   Wie wij zijn/corporate governance   15
4.8 Intern ontwikkelde missie en gedragscodes   Wie wij zijn/corporate governance   16
4.9 Procedures beoordeling duurzaamheidsprestaties door hoogste
bestuurslichaam en frequentie daarvan
  Wie wij zijn/corporate governance   15
4.10 Evaluatieproces prestaties hoogste bestuurslichaam   Wie wij zijn/corporate governance   15
4.11 Toelichting toepassing voorzorgsprincipe   Onze waardeketen/risico’s en kansen   29
4.12 Onderschrijving externe handvesten   Wie wij zijn/corporate governance en Onze sociale prestaties   16 en 39
4.13 Lidmaatschap verenigingen of organisaties   Onze milieuprestaties   53 en 58
4.14 Lijst van groepen stakeholders   Wie wij zijn/onze stakeholders   19
4.15 Inventarisatie en selectie van stakeholders   Wie wij zijn/onze stakeholders   18
4.16 Toelichting dialoog stakeholders, incl. frequentie   Wie wij zijn/onze stakeholders   18 en 19
4.17 Toelichting met stakeholders besproken onderwerpen   Onze sociale prestaties, Onze milieuprestaties, Onze economische prestaties   19, 23, 25-27, 43-47 en 58
         
Economische indicatoren
EC 1 Directe economische waarde   Wie wij zijn/corporate governance   16
EC 3 Dekking van de verplichtingen i.v.m. het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie   Onze sociale prestaties/ontplooiing en welzijn   40
EC 8 Investeringen in lokale infrastructuur en diensten   Onze sociale prestaties/maatschappelijke investeringen   46-47
         
Milieu indicatoren        
EN 3 Direct primair energieverbruik   Onze milieu-prestaties/milieuvriendelijk materieel   59-61
EN 4 Indirect energieverbruik   Onze milieu-prestaties/milieuvriendelijk materieel   59-61
EN 12 Significante impact op de biodiversiteit   Onze milieu-prestaties/eco-engineering   59-61
EN 13 Beschermen of herstellen van leefgebieden   Onze milieu-prestaties/eco-engineering   53-57
EN 14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit   Onze milieu-prestaties/eco-engineering   53-57
EN 16 Emissie van broeikasgassen   Onze milieu-prestaties/milieuvriendelijk materieel   59-61
         
Sociale indicatoren
LA 1 Profiel personeelsbestand   Onze sociale prestaties/samenstelling personeelsbestand, Bijlage/HR gegevens   44-45 en 70-71
LA 2 Netto werkgelegenheid   Onze sociale prestaties/samenstelling personeelsbestand, Bijlage/HR gegevens   44-45 en 70-71
LA 4 Percentage medewerkers onder een collectieve arbeidsovereenkomst   Bijlage/HR gegevens   70-71
LA 7 Ongelukken, ziekte en uitval   Bijlage/SHE Q gegevens   73
LA 8 Opleidings-, preventieve- en risicobeheersingsprogramma’s i.v.m. ernstige ziekten   Onze sociale prestaties/ontplooiing en welzijn   40-41
LA 10 Aantal opleidingsuren per werknemerscategorie   Bijlage/HR gegevens   70-71
LA 11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren   Onze sociale prestaties/ontplooiing en welzijn   38, 40-43
LA 12 Werknemers met prestatie en loopbaangesprekken   Onze sociale prestaties/ontplooiing en welzijn   39
LA 13 Man-vrouw samenstelling van bestuurslichamen   Wie wij zijn/corporate governance en Bijlage/HR-gegevens   15 en 70-71
SO 1 Programma’s die de impact op gemeenschappen bepalen/beheren, waaronder vestiging, activiteiten & vertrek   Onze sociale prestaties/maatschappelijke investeringen   46-47
         
Mensenrechten indicatoren
HR2 Percentage leveranciers dat getoetst is op naleving van de mensenrechten   Percentage leveranciers dat getoetst is op naleving van de Onze waardeketen/onze toeleveranciers   25
         
Productverantwoordelijkheid indicatoren
PR 5 Resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid Onze waardeketen/onze klanten       23

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag