Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Over dit verslag

Doel en proces van verslaggeving

Met dit Corporate Social Responsibility (CSR)-verslag leggen wij aan al onze stakeholders verantwoording af over ons CSR-beleid in het jaar 2014. Een multidisciplinair CSR-team stelde het verslag samen, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. We hanteren een trapsgewijze consolidatie die begint bij de projecten en lokale kantoor-organisaties, via de relevante business units en stafafdelingen tot en met de geconsolideerde groepsrapportage. Uitgangspunt is ons CSR-Reporting Manual waarmee onze afdeling Group Accounting & Reporting deze duurzaamheidsrapportage inhoudelijk bewaakt en valideert. Het verslag wordt door de Raad van Bestuur van Boskalis goedgekeurd en wordt inhoudelijk integraal met de Raad van Commissarissen besproken.

Conform richtlijnen

Sinds 2009 brengen wij naast het Jaarverslag een CSR-verslag uit. Wij rapporteren conform de internationale richtlijnen van de Global Reporting Initiative (versie G3.1) op niveau B. We bereiden ons voor op de nieuwe GRI 4 richtlijn. In de GRI-tabel op pagina’s 68-69 geven wij aan over welke indicatoren wij rapporteren.

Scope

In dit verslag rapporteren wij over Boskalis, inclusief de activiteiten van SMIT, Dockwise en Fairmount. Met ingang van 2014 zijn de CSR-verslagleggingsprincipes veranderd door de invoering van de nieuwe IFRS 11 Gemeenschappelijke Regelingen waarin de verslaglegging voor samenwerkingsverbanden is herzien (in de nieuwe norm aangeduid als “gemeenschappelijke regelingen”). Gemeenschappelijke regelingen zijn onderverdeeld in joint ventures (‘strategische allianties’) en gezamenlijke activiteiten (‘projectafhankelijke consortia’). De belangrijkste verandering is dat voor joint ventures alleen de vermogensmutatiemethode kan worden toegepast, wat betekent dat deze niet meer verhoudings­gewijs geconsolideerd worden. Als gevolg hiervan zijn joint ventures, geassocieerde deelnemingen en andere bedrijven, waarover de groep geen zeggenschap heeft, niet meer opgenomen in de CSR-gegevens. De verslaglegging voor gezamenlijke activiteiten is niet veranderd als gevolg van IFRS11; deze worden nog steeds verhoudingsgewijs geconsolideerd in de CSR-gegevens. Om vergelijking mogelijk te maken, zijn de CSR-gegevens over 2013 dienovereenkomstig opnieuw opgesteld. Dit heeft vooral gevolgen voor onze Harbour Towage rapportage en in mindere mate voor de divisies Offshore Energy en Dredging & Inland Infra. Het toepassen van gelijke financiële consolidatieprincipes voor CSR-gegevens helpt ons de duurzaamheidsindicatoren vast te stellen. Deze kunnen dan rechtstreeks worden vergeleken met financiële gegevens zodat een beeld ontstaat van onze prestaties.

Voor onze milieuprestaties gelden tevens de volgende overwegingen:

 • Het koppelen van een kwantitatieve doelstelling aan het jaarlijkse brandstofverbruik is niet zinvol zolang de CO2-uitstoot van onze vloot niet gerelateerd kan worden aan de relatieve uitstoot per productie-eenheid. We streven naar een industrie­standaard en voeren daarvoor in brancheverband overleg.
 • Onze CO2-rapportage omvat onze schepen en vaste kantoren, met elkaar verantwoordelijk voor circa 95% van de uitstoot.

Methoden van schatten, meten en berekenen

Co2-conversie
Voor de conversie van brandstof naar CO2 worden ISO- en ISM-normen gehanteerd:

 • Voor de conversie van volume naar gewicht wordt de ISO specificatie 8217E aangehouden en wordt het volgende soortelijk gewicht per liter toegepast:
  – MGO/MDO 0,845kg
  – HFO 0,991kg.
 • Voor de conversie van MT brandstof naar CO2 wordt de IMO RESOLUTION MEPC.212(63) aangehouden en wordt de volgende omrekenfactor per MT brandstof toegepast:
  – MGO/MDO 3.206 MT CO2
  – HFO 3.114 MT CO2.

LTI lost Time Injury
Geeft het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren weer. In het LTIF-overzicht op pagina 73 van dit verslag wordt aangegeven op welke manier dit in de diverse bedrijfs­onderdelen is meegenomen.

Betrouwbaarheid

In 2014 is veel van onze inspanning gericht geweest op de voorbereiding van het nieuwe organisatiemodel. De komende jaren zal de focus liggen op de verdere implementatie en stroomlijning. De in 2013 uitgesproken ambitie om het volledige CSR-verslag te laten verifiëren staat nog steeds. In dit verslag hebben we daartoe weer een belangrijke stap gezet door de scope te verbreden. Wij verwachten deze ontwikkeling ook in 2015 te kunnen doorzetten en daarmee binnen twee tot drie jaar een volledig geverifieerd verslag te kunnen presenteren.

Publicatiedatum

Het CSR-verslag over 2014 is tegelijkertijd met het Jaarverslag 2014 gepubliceerd op 12 maart 2015 op de corporate website www.boskalis.com.

Contact

Uw suggesties voor verbetering van ons CSR-beleid en onze rapportage daarover stellen we zeker op prijs. We gaan hierover graag de dialoog met u aan. U kunt daartoe contact opnemen met: Martijn L.D. Schuttevâer Director Investor Relations & Corporate Communications Telefoon: 078 6969822 E-mail: csr@boskalis.com Website: http://www.boskalis.com/csr


Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag