Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Samenstelling personeelsbestand

Om nu en in de toekomst op genoeg talentvolle en gekwalifi­ceerde medewerkers te kunnen rekenen is een evenwichtige samenstelling van ons personeelbestand van belang. Met behulp van ons HR Managementsysteem krijgen we een goed inzicht in onze medewerkerspopulatie en zijn we in staat goed te reageren op ontwikkelingen.

Medewerkersbestand

Eind 2014 bestond het totale medewerkersbestand* van de groep uit 8.446 medewerkers (2013: 8.459 medewerkers). Hoewel het totaal aantal medewerker nagenoeg stabiel is, zijn op landen­niveau grotere fluctuaties zichtbaar. Deze verschillen worden met name veroorzaakt doordat van jaar tot jaar projectactiviteiten in landen toenemen en afnemen. Voorbeelden zijn Argentinië, Nigeria, Mexico en Panama waar een afname zichtbaar is, terwijl Zuid-Korea daarentegen weer een toename vertoont door de projecten Incheon en Masan. Ook het aantal Baltische en Filipijnse medewerkers is wederom gestegen als gevolg van het in de vaart nemen van nieuw materieel.

Contractvorm

Van onze medewerkers heeft 67% een vaste aanstelling, en ligt daarmee op hetzelfde niveau ten opzichte van 2013. Hiermee behoudt Boskalis een stevige basis voor de continuïteit van haar activiteiten en een solide borging van kennis en ervaring binnen de eigen organisatie. Het aantal tijdelijke- en projectdienst­verbanden stelt Boskalis in staat om mee te bewegen met de dynamiek die zich voordoet in de verschillende markten en in de omvang van projecten wereldwijd. In landen waar wij veel projecten uitvoeren, zoals Brazilië, ligt het aantal tijdelijke contracten naar verhouding hoog (88% in 2014).

Diversiteit

Respect voor mensen is een essentieel onderdeel van onze Gedragscode en van onze gedragscode voor toeleveranciers. Boskalis ondersteunt en respecteert de menselijke waarden, zoals uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Boskalis werknemers vertegen­woordigen meer dan 75 verschillende nationaliteiten en de onderneming ondersteunt de gelijke behandeling van alle werknemers ongeacht ras, nationaliteit, etnische achtergrond, leeftijd, religie, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. We hebben een relatief hoog aantal mannelijke medewerkers en relatief weinig parttimers. De verdeling tussen mannen en vrouwen en tussen fulltime en parttime medewerkers ligt bij Boskalis in lijn met de aard van ons werk. We zijn voor een groot deel een projectenorganisatie waarin wij wereldwijd technisch, financieel en maritiem geschoolde medewerkers voor langere duur uitzenden naar veelal afgelegen projecten. Voor vrouwen blijkt de uitzending naar projecten minder aantrekkelijk en bij parttimers minder voor de hand liggend. De verhouding man-vrouw lag in 2014 op respectievelijk 91%-9%, dit is in lijn met 2013. Daar waar er sprake is van werkzaamheden bij vaste vestigingen en met een structureel karakter komt de deelname van vrouwen hoger uit. Op het Boskalis hoofdkantoor lag de verhouding man-vrouw van het management en kantoorpersoneel in 2014 op 76%-24%. Het percentage parttimers van de groep kwam in 2014 uit op 5%.

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw binnen Boskalis is evenwichtig. Bijna driekwart van onze medewerkers is jonger dan 50 jaar. Ruim de helft (54%) valt in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar. Deze leeftijds­verdeling brengt met zich mee dat er een goede bezetting van functies is op zowel junior, medior als senior niveau. Ook leidt de huidige leeftijdsverdeling tot een beheersbare uitstroom als gevolg van pensionering.

Functiegroepen

De verhouding operationele medewerkers (vloot, werven en projecten), ten opzichte van management en staf is, evenals voorgaande jaren, stabiel op 75%-25%. Deze verhouding is in lijn met het karakter van het bedrijf en de aard van de activiteiten en het ingezette materieel. Op het hoofdkantoor in Nederland werken naar verhouding de meeste managers en stafmedewerkers.

Verloop

In 2014 hebben wij 1.813 nieuwe medewerkers mogen verwel­komen. Daarnaast hebben 1.826 medewerkers Boskalis verlaten. Het projectmatige karakter van onze werkzaamheden, waarbij per persoon soms meerdere contracten per jaar worden afgesloten, brengt met zich mee dat het verloop hoog lijkt, maar zich feitelijk op een goed beheersbaar niveau bevindt. Daar waar er sprake is van activiteiten met een structureel en langdurig karakter liggen de verloopcijfers beduidend lager.

* Als gevolg van de invoering van IFRS11 in 2014 zijn joint ventures en bedrijven waarover de groep geen zeggenschap heeft, niet meer opgenomen in de gegevens van dit CSR verslag en in de data in dit hoofdstuk. Het toepassen van gelijke financiële consolidatieprincipes voor CSR-gegevens helpt ons de duurzaamheidsindicatoren vast te stellen. Deze kunnen dan rechtstreeks worden vergeleken met financiële gegevens zodat een beeld ontstaat van onze prestaties. Om een vergelijking mogelijk te maken zijn de 2013-gegevens dienovereen­komstig aangepast. Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina 66 van dit verslag.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag