Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Onze toeleveranciers

Gedragscode toeleveranciers

Boskalis onderhoudt relaties met ongeveer 1.200 leveranciers voor de centrale inkoop van machinery, hydrauliek, elektro- & survey-equipment, slijt- & constructiedelen en facilitaire- en verbruiksgoederen. Zo’n 200 van hen worden beschouwd als strategische leveranciers die 90% van het inkoopvolume bepalen van onze afdeling Central Procurement.
Meer dan de helft (circa 55%) van de 1.200 leveranciers zijn Nederlandse bedrijven, 15% is overig Europees en 30% is gevestigd buiten Europa. De general manager Procurement & Logistics is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en de leveranciersselectie en legt verantwoording af aan de Groepsdirectie. Boskalis wil zaken doen met partijen die verantwoordelijk en integer handelen. Wij zetten in op duurzame relaties. Alle inkopers hebben zich geconformeerd aan de meest recente NEVI-Gedragscode. Naast kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en prijs, wegen ook duurzaamheidscriteria mee in de leveranciersselectie. Als eerste in onze sector werken wij met een gedragscode voor toeleveranciers, een doorvertaling van onze eigen Boskalis Gedragscode. De gedragscode bevat selectiecriteria op het gebied van duurzaam inkopen waaronder preventie van omkoping en corruptie, mensenrechten, kinderarbeid, arbeidsomstandigheden, milieuzorg en veiligheid.

In 2014 konden wij op basis van de monetaire inkoopwaarde op 75% van onze strategische leveranciers onze Gedragscode voor Toeleveranciers van toepassing verklaren (2013: 73%). Zij hebben ons raamcontract, waar de code een integraal onderdeel van is, ondertekend. Door ondertekening verklaren onze toeleveranciers de gedragscode tevens van toepassing op hun eigen toeleveranciers en worden deze als zodanig in de Boskalis systemen geregistreerd. De Gedragscode voor Toeleveranciers en onze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van onze website te downloaden www.boskalis.com/stakeholders.

Implementatiescan 2014

Bij ongeveer 10% van onze strategische leveranciers wordt elk jaar een implementatiescan afgenomen, hetgeen neerkomt op circa 20 bedrijven. Een onafhankelijke externe partij toetst hoe deze dwarsdoorsnede uit ons strategisch leveranciersbestand omgaat met de selectiecriteria uit de gedragscode, op basis van de Social Responsible Procurement monitoringmethodiek van het Chartered Institute of Purchasing and Supply. De werkwijze is als volgt:

 • Samen met de consultant stellen wij een vragenlijst op voor de gesprekken. De vragen zijn onderverdeeld naar de volgende thema’s: samenleving (waaronder mensenrechten), milieu, werknemers, kwaliteit, opdrachtgevers en toeleveranciers.
 • Het afnemen van de implementatiescan op locatie. Dit is een duaal proces; wij staan open voor feedback van onze leveranciers en leren ook zo van hen. Het doel is om gezamenlijk een duurzame waardeketen te realiseren en verder uit te bouwen. Deze aanpak wordt door onze leveranciers als positief ervaren.
 • Met behulp van een risicomatrix wordt inzichtelijk gemaakt op welk risiconiveau de verschillende leveranciers zich bevinden met betrekking tot CSR en de mogelijke impact daarvan op de bedrijfsvoering of de reputatie van Boskalis. Van leveranciers die zich in het segment bevinden met een significant risico en significante impact nemen wij afscheid. Leveranciers die zich in het segment met een hoog risico en een hoge impact bevinden, krijgen de gelegenheid om zich onder onze begeleiding te verbeteren. Indien we geen of onvoldoende progressie zien, wordt ook van deze leveranciers afscheid genomen. Met de overige leveranciers vindt de dialoog plaats overeenkomstig de in dit hoofdstuk opgenomen matrix.

Implementatie scan afgenomen bij 60 van de 200 strategische leveranciers

In 2012 zijn de implementatiescans voor het eerst uitgevoerd. In drie jaar tijd hebben we de scan bij 60 unieke leveranciers afgenomen, gevestigd in tien Europese landen en in Noord-Afrika. Ook in 2014 hebben we bij 20 bedrijven de scan uitgevoerd. In 2015 zullen we het bezoek aan leveranciers buiten Europa uitbreiden. Daarnaast hebben we vijf bedrijven die in 2013 nog onvoldoende scoorden, in 2014 begeleid en opnieuw in de implementatiescan meegenomen. Deze bedrijven hebben hun prestaties inmiddels verbeterd tot op het niveau ‘gemiddeld risico’. De verbeteringen hebben betrekking op ketenverantwoordelijkheid, kwaliteit-, arbeid- en milieubeleid en de interne communicatie over CSR. In de 2014-implementatiescan is een leverancier bezocht die onvoldoende scoorde en als een significant risico met een gemiddelde impact is beoordeeld. Tevens is een leverancier bezocht die als een hoog risico met een gemiddelde impact is beoordeeld. We hebben met deze leveranciers de beoogde dialoog opgestart waarbij we door een continue afstemming samen werken aan de verbetering van de CSR-prestaties. Gezien het belang dat we aan de naleving van mensenrechten hechten, hebben we eind 2014 onze vragenlijst daarop aangescherpt en deze bij de twee resterende leveranciers in het implementatie­scanproces aan de orde gesteld. Vanaf 2015 zal deze vernieuwde vragenlijst in alle gesprekken worden toegepast. Toetsing op naleving van de gedragscode bij de overige leveranciers waarbij geen implementatiescan wordt afgenomen, gebeurt vanuit de operationele waarneming door onze inkopers, die daarvoor zijn getraind.

Implementatie scan afgenomen bij tweedelijnsleveranciers

In 2014 hebben we tevens een begin gemaakt met het afnemen van implementatiescans bij de tweedelijnsleveranciers in onze keten. Dit zijn toeleveranciers die als onderaannemer optreden voor onze strategische leveranciers. We hebben een bezoek gebracht aan een naaiatelier in Tunesië dat Boskalis-werkkleding maakt in opdracht van een Nederlandse leverancier. We hebben dezelfde methodiek toegepast als bij de implementatiescans gericht op onze eerstelijnsleveranciers. Deze tweedelijns­leverancier is vervolgens positief beoordeeld. Ons streven is om tweedelijnsleveranciers breder mee te gaan nemen in de implementatiescans.

Legenda:

 • Standaard communicatie; betreft communicatie zoals het toesturen en ondertekenen van de Gedragscode.
 • Informatieve communicatie; gaat om het toelichten van de achtergrond en waarom Boskalis voor CSR staat zodat een organisatie hier zelf mee aan de slag gaat.
 • Persuasieve communicatie; betreft communicatie gericht op het overtuigen van de leverancier om te zorgen dat stappen worden gezet op het gebied van CSR.
 • Noodzakelijke dialoog; betreft het continu afstemmen en blijvend in gesprek gaan met de betreffende leverancier op het gebied van CSR.

Meet the Buyer bijeenkomsten

Wij wisselen met leveranciers ideeën uit en bundelen innovaties die tot duurzamere toepassingen of keuzes leiden. In vervolg op een drietal Meet the Buyer bijeenkomsten in 2011 met vijftien van onze strategische leveranciers hebben we samen met hen een aantal keteninitiatieven ontplooid:

 • De proef met GTL op een van onze sleepboten in de Rotterdamse haven is geslaagd. De toepassing van deze schonere brandstof heeft ertoe geleid dat de NOx-uitstoot gemiddeld met 9,5% daalt en kan daarmee een substantiële bijdrage leveren aan de NOx-reductiedoelstellingen van de haven van Rotterdam. Het gebruik van deze duurdere brandstof is echter alleen haalbaar als onze klanten bereid zijn hierin daadwerkelijk te investeren.
 • Ook de proef met biodiesel op vrachtwagens van Boskalis Nederland is goed verlopen. We hebben 250.000 liter van deze innovatieve brandstof afgenomen en daarmee de markt voor leverancier SkyNRG verbreed. De toepassing van 250.000 liter van deze schonere brandstof heeft ertoe geleid gedaald en de SOx- en fijnstofuitstoot met 30% is afgenomen.
 • Begin 2015 zijn we een partnerschap gestart met SeaNRG, een zusterinstituut van SkyNRG. SeaNRG richt zich op de ontwikkeling van een ‘drop-in’ biobrandstof voor de scheepvaart die aan de hoogste duurzaamheidseisen dient te voldoen. Er liggen plannen om gezamenlijk een pilotproject op te starten.
 • Met de Beelen Groep hebben we een geborgd proces tot stand gebracht om versleten drijvende baggerleidingen te recyclen. Daarnaast hebben we cradle-to-cradle ketens ingericht met gieterijen Van Voorden, Allard en Magotteaux voor versleten waaiers en baggerpompen en met Vosta voor snijkoptanden (zie ook de thematekst op pagina’s 62-63 van dit verslag). Sinds de aanvang van dit traject is ruim 2,7 miljoen kilo materiaal retour geleverd en hergebruikt.

In 2014 hebben we opnieuw drie Meet the Buyer bijeenkomsten georganiseerd. Achttien leveranciers zijn uitgenodigd om met ons te spreken over de thema’s energiereductie, alternatieve brandstoffen, en mensenrechten in de supply chain. Het is onze ambitie om vanuit deze Meet the Buyer bijeenkomsten in drie jaar tijd vijf initiatieven samen met onze ketenpartners op te pakken die tot een verdere verduurzaming van de keten kunnen leiden. Hierover zullen we in volgende CSR-verslagen rapporteren.

“Boskalis onderscheidend in het creëren van een duurzame waardeketen”

Lara Muller is lid van de stuurgroep ‘Land, Real Estate & Construction’ van de United Nations Global Compact, van de strategieraad Esconetwerk en van de International Sustainability Alliance. Zij adviseert tal van bedrijven in onder meer de maritieme sector op het gebied van duurzaamheid. “De manier waarop Boskalis omgaat met de toeleveranciers is echt een best practice in de maritieme wereld. De invoering van een gedragscode is bij Boskalis geen papieren exercitie, maar hierover wordt daadwerkelijk de dialoog gezocht met de leveranciers. Boskalis gaat actief in gesprek met de leveranciers en laat het duurzaamheidsniveau van de leveranciers ook beoordelen door een onafhankelijke objectieve partij. Vervolgens gaat Boskalis zelfs zo ver dat men bepaalde leveranciers met raad en daad terzijde staat om de weg naar meer duurzaamheid te vinden.” Lara Muller stelt dat de manier waarop Boskalis de samenwerking aangaat met leveranciers de weg vrijmaakt voor nieuwe kansen, zowel commercieel als op milieugebied.

Winnaar Dutch Sourcing Award

Onze initiatieven op het gebied van duurzaam inkopen worden erkend en zijn onderscheiden: Boskalis is tot winnaar verkozen van de Dutch Sourcing Award (DSA) 2014. Deze jaarlijkse competitie is een initiatief van de NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement). Een tiental juryleden onder leiding van Prof. Dr. Ing. Jacques Reijniers MBA, hoogleraar Inkoop­management aan de Nyenrode Business Universiteit, kende Boskalis in de categorie Sustainability de eerste prijs toe “voor de wijze waarop de inkoopfunctie de aanjager is geweest voor het huidige duurzaamheidsklimaat binnen Boskalis. Inkoop heeft dit weten te vertalen naar een groot aantal projecten met indruk­wekkende resultaten.” Vanwege deze voorbeeldfunctie voor andere ondernemingen won Boskalis ook de overall prijs.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag