Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Beleid, strategie en doelstellingen

Beleid

De verstedelijking, economische ontwikkeling en klimaatverandering vormen een uitdaging voor de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van delta’s en kustgebieden. Daarnaast gaan mijnbouwbedrijven en olie- en gasmaatschappijen steeds verder in hun zoektocht naar erts, olie en gas; ook in kwetsbare gebieden. Daardoor ontstaat in de breedte van onze dienstverlening de noodzaak voor duurzame initiatieven.

Boskalis levert diensten aan klanten in specifieke marktsegmenten en in zeven geografische regio’s. We richten ons op een duurzame, langetermijn groei. Winstgevendheid op lange termijn is een wezenlijke randvoorwaarde voor het bereiken van onze bedrijfsdoelen en voor de voortdurende groei van ons bedrijf. Het is een maatstaf voor de doelmatigheid van ons bedrijf en voor de uiteindelijke waarde die de klant aan de door ons geleverde diensten toekent. Zonder winst en zonder een robuuste financiële grondslag zou het niet mogelijk zijn om aan onze verantwoordelijkheden te voldoen.

Met ons beleid streven we naar een gezonde balans tussen economische waardecreatie voor onze stakeholders en onze onderneming enerzijds en milieuzorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds.

Strategie en doelstellingen

Onze CSR-strategie richt zich op kernpunten die voor ons en onze stakeholders materieel zijn, waar onze impact materieel is en waarop we invloed kunnen uitoefenen. De dialoog met onze stakeholders over wederzijdse behoeftes en belangen is een van de bouwstenen van ons CSR-beleid.

In ons beleid en strategie laten we ons leiden door onze Gedragscode die gebaseerd is op internationale richtlijnen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Onze corporate strategie, de dialoog met onze stakeholders en de toetsingsresultaten uit benchmarks hebben geleid tot onze CSR-strategie die gebaseerd is op de hieronder weergegeven drie pijlers. Voor een uitgebreide toelichting op onze corporate strategie verwijzen wij u naar pagina’s 10-14 in ons Jaarverslag 2014.

Focus

Met onze oplossingen realiseren we gedeelde waarde voor onze klanten, het milieu en de maatschappij. Daarmee onderscheiden we ons van onze concurrenten. De grote diversiteit in onze markten en klanten brengt met zich mee dat we verschillende accenten en prioriteiten moeten leggen. Met het maatwerk dat we kunnen bieden met onze eco-engineering oplossingen optimaliseren wij de haalbaarheid van projecten, zowel voor klanten aan de bovenkant van de S-curve – die geïntegreerde, innovatieve dienstverlening of turn key oplossingen van ons verlangen – als voor klanten aan de onderzijde van de S-curve die op zoek zijn naar relatief eenvoudige en standaard dienst­verlening. Onze eco-engineering oplossingen zijn gebaseerd op de Building with Nature filosofie (zie ook pagina’s 53-57 in dit verslag.) Onze langetermijn doelstelling is de realisatie van al onze projecten wereldwijd op basis van deze filosofie. Het is onze kortetermijn ambitie om elk jaar een project met de Building with Nature filosofie te realiseren.

Expand

Innoveren en verduurzamen in de keten zien we als een van de kernpunten van onze CSR-strategie. Om onze supply chain verder te verduurzamen zullen we de dialoog met onze ketenpartners in onze Dredging en Offshore Energy activiteiten verder intensiveren en verdiepen door ook onze tweedelijnsleveranciers hierbij te betrekken. Met onze ketenpartners blijven we werken aan innovatieve ontwikkelingen op het gebied van schonere motoren en milieuvriendelijke brandstoffen, energiebesparing, duurzame ontmanteling van onze schepen en cradle-to-cradle en recycling concepten. In de keten hanteren we een gedragscode voor onze leveranciers en voeren we jaarlijks een implementatiescan uit om de naleving te toetsen. Het is onze ambitie om de keten te verduurzamen. Ons tempo zal mede afhangen van de economische haalbaarheid. Onze kortetermijn ambitie richt zich op de komende drie jaar waarbij we ernaar streven om vanuit de Meet the Buyer bijeenkomsten vijf initiatieven samen met onze ketenpartners op te pakken die tot een verdere verduurzaming van de keten kunnen leiden. We willen daarnaast de implementatiescans verder uitbreiden naar tweedelijnsleveranciers en meer leveranciers die buiten Europa gevestigd zijn.

Veiligheid is voor ons een kernwaarde. In onze Dredging divisie is ons veiligheidprogramma NINA (No Injuries No Accidents) al enkele jaren breed geïmplementeerd en inmiddels een natuurlijk onderdeel van het werk. Ook bij de divisie Offshore Energy heeft de invoering en acceptatie van NINA een hoge prioriteit. In 2013 is een start gemaakt met de introductie en is het personeel getraind. In 2015 zal de introductie bij Dockwise plaatsvinden. Onze doelstelling blijft No Injuries No Accidents.

Strengthen

In lijn met het Corporate Business Plan 2014-2016 is in de loop van 2014 de nieuwe divisiestructuur voorbereid. Onze CSR-­rapportagesystemen zullen daarop worden aangepast en verder worden geoptimaliseerd in 2015. We streven ernaar om binnen drie jaar volgens de GRI4-richtlijnen te rapporteren en het complete CSR-verslag extern te laten verifiëren.

Om onze organisatie verder te versterken investeren we in de ontplooiing en het welzijn van onze mensen. Zij zijn voor ons onmisbaar om ons werk goed te kunnen uitvoeren en dragen bij aan onze leidende marktpositie. Ons opleidingsprogramma is voortdurend in ontwikkeling opdat we blijven aansluiten op de behoeften van de markt.

Verder in dit verslag staan we hier uitgebreid bij stil.


Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag