Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerde balans

        31-dec   31-dec   1-jan
(in duizenden EUR)   Toelichting   2014   2013    2013 
                 
Vaste activa                
Immateriële activa   [14]   517.668   565.602   422.661
Materiële vaste activa   [15]   2.743.888   2.626.830   1.809.100
Joint ventures en geassocieerde deelnemingen   [16]   775.467   445.361   730.598
Overige financiële activa   [17]   299.026   12.674   16.491
Afgeleide financiële instrumenten   [27]   3.013   547   819
Uitgestelde belastingvorderingen   [13]   19.187   5.979   23.560
        4.358.249   3.656.993   3.003.229
Vlottende activa                
Voorraden   [18]   103.076   97.816   76.381
Te vorderen van opdrachtgevers   [19]   167.494   251.362   213.789
Debiteuren en overige vorderingen   [20]   631.997   683.317   761.297
Afgeleide financiële instrumenten   [27]   6.316   12.184   15.571
Te vorderen winstbelastingen   [12]   11.558   8.797   14.244
Liquide middelen   [21]   395.952   330.351   319.171
Activa af te stoten activagroep   [5.3]   237.985   280.387   -
        1.554.378   1.664.214   1.400.453
                 
Totaal activa       5.912.627   5.321.207   4.403.682
                 
Groepsvermogen                
Geplaatst kapitaal   [22]   98.350   96.212   85.827
Agioreserve   [22]   537.245   538.407   229.452
Overige reserves   [22]   422.744   232.915   202.599
Reserve ingehouden winsten   [22]   2.093.598   1.657.703   1.380.127
Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders       3.151.937   2.525.237   1.898.005
Minderheidsbelangen       7.877   6.922   9.245
Totaal groepsvermogen   [22]   3.159.814   2.532.159   1.907.250
                 
Langlopende schulden en voorzieningen                
Leningen en overige financieringsverplichtingen   [23]   822.817   965.035   403.558
Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen   [24]   76.060   13.757   105.638
Uitgestelde belastingverplichtingen   [13]   26.074   43.101   58.466
Voorzieningen   [25]   28.591   26.202   22.316
Afgeleide financiële instrumenten   [27]   7.684   44.468   17.245
        961.226   1.092.563   607.223
                 
Kortlopende schulden en voorzieningen                
Verschuldigd aan opdrachtgevers   [19]   283.733   253.622   318.394
Leningen en overige financieringsverplichtingen   [23]   78.123   4.029   352.201
Rekening-courantkredieten banken   [21]   2.371   5.709   4.724
Te betalen winstbelastingen   [12]   195.162   142.481   124.550
Crediteuren en overige schulden   [26]   1.160.581   1.142.709   1.066.833
Voorzieningen   [25]   3.776   4.659   2.642
Afgeleide financiële instrumenten   [27]   13.595   24.919   19.865
Verplichtingen af te stoten activagroep   [5.3]   54.246   118.357   -
        1.791.587   1.696.485   1.889.209
                 
Totaal schulden       2.752.813   2.789.048   2.496.432
                 
Totaal groepsvermogen en schulden       5.912.627   5.321.207   4.403.682

*
 
M.i.v. 1 januari 2014 past Boskalis IRFS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische deelnemingen worden verantwoord. De 2013 vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag