Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Risico’s ten aanzien van de financiële verslaggeving

Opzet van de financiële verslaglegging

De financiële rapportage van Boskalis is opgezet binnen een strak kader van budgettering, verslaggeving en prognoses. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rapportage voor intern en extern gebruik. De externe verslaggeving op groepsniveau bestaat uit een jaarverslag, inclusief een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening, alsmede een halfjaarbericht met verkorte geconsolideerde en gesegmenteerde financiële informatie, aangevuld met tussentijdse trading updates. De externe rapportages worden conform EU-IFRS opgesteld op basis van de interne financiële verslaggeving.

De interne financiële verslaggeving bestaat uit uitgebreide geconsolideerde kwartaalrapportages, waarin actuele ontwikkelingen worden vergeleken met de (cumulatieve) kwartaalbudgetten en eerdere prognoses. Daarnaast wordt elk kwartaal een prognose opgesteld van de verwachte jaarresultaten, kasstroom en balansposities per ultimo boekjaar. De kwartaal budgetten zijn onderdeel van het jaarlijkse groepsbudget, dat elk jaar door de Raad van Bestuur wordt opgesteld en door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld. De interne financiële verslaggeving kent een gelaagde opbouw, conform de interne verdeling van management verantwoordelijkheden, waarbij trapsgewijs wordt geconsolideerd, beginnend bij de projecten, via de business units en divisies, resulterend in de geconsolideerde groepsrapportage. Op ieder niveau worden financiële en operationele resultaten geanalyseerd en toegelicht. Project- en contractmanagers zijn verantwoordelijk voor de budgetten, winst- en verliesrekeningen en balansen voor hun projecten c.q. contracten, die worden opgesteld conform de geldende richtlijnen en afspraken. Op hun beurt zijn de business unit managers verantwoordelijk voor de financiële rapportage van hun business units.

Boskalis heeft substantiële investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen. Op deze joint ventures en geassocieerde deelnemingen wordt intensief toezicht gehouden. Er worden periodieke aandeelhouders- c.q. bestuursvergaderingen gehouden waarin Boskalis, in lijn met de omvang van haar participatie, wordt vertegenwoordigd. Met de medeaandeelhouders in dergelijke joint ventures zijn duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot onderwerpen zoals vertegenwoordiging in het bestuur en management, invulling van managementposities, strategie en beleid, budget, financiële verslaglegging, benoeming van accountants, investeringen en financiering. Het beleid is dat dergelijke joint ventures in beginsel worden gefinancierd zonder garanties van de aandeelhouders. De kwartaalrapportages worden door de Raad van Bestuur in formele kwartaalvergaderingen met de verantwoordelijke business unit managers besproken. Van deze vergaderingen wordt verslag gedaan. De geconsolideerde groepsrapportage wordt op kwartaalbasis met de Raad van Commissarissen besproken.

De structuur en kwaliteit van de financiële verslaggeving en beheer systemen van Boskalis en de groepsmaatschappijen worden gewaarborgd door eenduidige periodieke interne en externe audits. Relevante aspecten van de financiële verslaggeving en controle-systemen zijn vastgelegd in elektronisch beschikbare handboeken, richtlijnen en procedures. Medewerkers worden getraind in het toepassen van verslaggevingsregels, -richtlijnen en -procedures. Interne audits ter bewaking en verbetering van de kwaliteit en discipline vinden plaats op basis van een jaarlijks auditplan en adhoc-onderzoeken (de zogenoemde financiële audits). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan interne procedures en training. Bovendien wordt de kwaliteit van de financiële rapportage systemen regelmatig beoordeeld in het kader van de werkzaamheden van de externe accountant. De door de externe accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole geconstateerde bevindingen inzake de kwaliteit van de financiële rapportagesystemen worden opgenomen in de management letter.

Verklaring aangaande risico’s ten aanzien van de financiële verslaggeving

Ondanks de risicobeheer- en controlesystemen die Boskalis heeft ingesteld, bestaat er geen absolute zekerheid dat fouten, verliezen, fraude of onwettige handelingen voorkomen zullen worden.

Om de snelle groei die Boskalis de laatste jaren heeft doorgemaakt te faciliteren zijn belangrijke organisatorische aanpassingen doorgevoerd. In het verslagjaar is een divisiestructuur geïntroduceerd en is gestart met de harmonisatie van diverse bedrijfsprocessen en ondersteunende (ICT) systemen, vooral ook op het gebied van financiële vastlegging en verslaggeving. Daarnaast is een begin gemaakt met het evalueren en, waar nodig, aanpassen c.q. aanvullen van de systemen en processen op het gebied van kwaliteitszorg en risicobeheer- en controle. Daarvoor is ook de benodigde expertise in huis gehaald.

De effectiviteit en werking van de interne risicobeheer- en controle-systemen worden jaarlijks met de Raad van Commissarissen besproken.

In de interne risicobeheer- en controlesystemen zijn in de loop van het verslagjaar geen wijzigingen van belang doorgevoerd. Wel is, zoals hierboven toegelicht, een start gemaakt met het proces om de effectiviteit van deze systemen te evalueren en te verbeteren.

De opzet en werking van de door Boskalis gehanteerde financiële verslaggeving en controlesystemen in aanmerking genomen, is de Raad van Bestuur van mening dat:

  • de interne risicobeheer- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en;
  • de risicobeheer- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag