Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Strategische en Marktrisico’s

De markten van Boskalis zijn heterogeen en ontwikkelen zich vaak verschillend. Onze belangrijkste groepen (eind)klanten zijn nationale, regionale en lokale overheden of aanverwante instellingen zoals havenautoriteiten, particuliere havenexploitanten en grote internationale olie & gas- en energiebedrijven (zowel operators als contractors). Andere typen klanten zijn (container)rederijen, mijnbouwbedrijven en (infrastructuur en vastgoed) projectontwikkelaars.

Hoewel de lange termijn vooruitzichten voor onze markten positief zijn, kunnen deze markten regelmatig - zeker op de korte en middellange termijn - negatief beïnvloed worden door factoren waar wij geen invloed op hebben. Hiertoe behoren onder meer algemene en/of regionale geopolitieke ontwikkelingen, zoals politieke onrust, piraterij, regimewisselingen, van overheidswege opgelegde handelsbelemmeringen, onrust op de financiële markten en crises in de financiële sector. Dergelijke ontwikkelingen kunnen onze activiteiten in bepaalde regio’s of zelfs wereldwijd beïnvloeden wanneer deze ingrijpende negatieve gevolgen hebben voor de economische ontwikkelingen in bepaalde regio’s, dan wel de wereld economie of voor de exploratie- en exploitatieactiviteiten in de markten voor energie en grondstoffen. Boskalis streeft ernaar zo effectief mogelijk in te spelen op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen in individuele markten door een mondiale spreiding van activiteiten, een omvangrijke en veelzijdige vloot die opereert vanuit verschillende internationale locaties, en sterke posities op haar kernmarkten. Bovendien zijn onze activiteiten voor een groot deel gericht op de ontwikkeling, bouw, installatie en onderhoud van infrastructuur, hetgeen betekent dat ontwikkelingen op de langere termijn in het algemeen zwaarder wegen dan economische schommelingen op de korte termijn.

Opdrachten worden pas in de orderportefeuille van Boskalis opgenomen als er overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever. Hoewel de ervaring leert dat het slechts zelden voorkomt dat eenmaal overeengekomen contracten geannuleerd worden of substantieel in omvang worden gereduceerd, zijn dergelijke annuleringen of substantiële reducties van opdrachten in de portefeuille niet uit te sluiten. Dit kan ertoe leiden dat er, als gevolg van een dergelijke annulering of substantiële reductie, verliezen kunnen ontstaan uit hoofde van het afwikkelen c.q. tegensluiten van de ter dekking van valuta- en/of brandstofkostenrisico’s afgesloten financiële derivaten wanneer de onderliggende transactie c.q. kasstromen niet meer kunnen worden gerealiseerd.

Boskalis heeft te maken met een verscheidenheid aan concurrenten in de diverse markten waarin zij opereert. Deze concurrenten variëren van grote, internationaal opererende concurrenten tot meer regionaal of lokaal opererende concurrenten met activiteiten op slechts één of meerdere (geografische of activiteiten-gerelateerde) deelmarkten. Een groot deel van onze omzet komt voort uit contracten die door middel van - al dan niet openbare - tender-procedures zijn aanbesteed. Bij het merendeel van de contracten wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd. Veel opdrachtgevers, in het bijzonder in de olie- en gassector en private havenexploitanten, kijken bij het toekennen van contracten echter eveneens naar andere, ook kwalitatieve factoren, waaronder het waarborgen van een veiligheids- en milieubeleid en het voldoen aan regelgeving en richtlijnen terzake. Voor het inschrijven op aanbestedingen zijn er adequate goedkeuringsprocessen, waaronder het evalueren van gesignaleerde risico’s en/of potentiële risicofactoren die samenhangen met het uitvoeren van een bepaald project.

Bijna alle activiteiten van Boskalis zijn kapitaalintensief, waarbij voor Dredging en, in iets mindere mate, ook voor Offshore Energy (met name Heavy Marine Transport & Installation) geldt dat sprake is van kapitaalintensieve bedrijfstakken met hoge toe- en uittredings-drempels, vooral voor bedrijven die internationaal opereren. Door het kapitaalintensieve karakter van deze activiteiten worden marktprijzen in belangrijke mate beïnvloed door de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van beschikbare capaciteit c.q. de actuele bezettingsgraad van het betreffende materieel. Dit impliceert dat een brede internationale spreiding van marktposities en een leidende positie wat betreft materieel, kosten en standaardisering van materieel cruciale succesfactoren zijn. Boskalis schenkt hieraan veel aandacht, zowel als speerpunt van de operationele bedrijfsvoering, als in het investeringsbeleid. Voor individuele investeringsvoorstellen is er een strikt proces voor evaluatie en goedkeuring.

Het streven naar een goede balans in de omvang en in het type van projecten en activiteiten, het type materieel dat ingezet wordt en de geografische spreiding van de activiteiten is een belangrijk uitgangspunt voor ons beleid ten aanzien van tenders en het aangaan van verplichtingen.

In het kader van de uitvoering van haar strategie acquireert Boskalis ook andere ondernemingen. Om de verwachte resultaten te kunnen realiseren, hecht Boskalis veel belang aan een zorgvuldige integratie van dergelijke acquisities. Het creëren van waarde voor onze stakeholders en het behouden van belangrijke medewerkers vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag