Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Overige financiële informatie

In 2014 bedraagt het totaal aan afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen EUR 293,5 miljoen (2013: EUR 293,8 miljoen).

Ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen bedraagt EUR 56,4 miljoen (2013: EUR 63,7 miljoen). Dit resultaat betreft met name ons aandeel in de resultaten van Smit Lamnalco, VBMS, de Singaporese samenwerkingsverbanden met Keppel (Keppel Smit Towage, Maju Maritime en Asian Lift) en met ingang van het derde kwartaal SAAM SMIT Towage. In het resultaat over 2013 was bovendien ons aandeel in het resultaat van Archirodon inbegrepen, evenals een herwaarderingsresultaat op het minderheidsbelang in Dockwise voorafgaand aan de volledige acquisitie.

De belastinglast nam in 2014 toe tot EUR 124,2 miljoen (2013: EUR 52,8 miljoen). De belastingdruk was, met 20,1% (2013: 12,6%) relatief hoog. Dit is vooral het gevolg van het feit dat de hogere resultaten in Dredging & Inland Infra respectievelijk Towage & Salvage gerealiseerd zijn in landen met relatief hoge belastingtarieven, terwijl het herwaarderingsresultaat in 2013 op het minderheidsbelang in Dockwise onbelast was.

Investeringen en balans

In 2014 is voor een totaalbedrag van EUR 313 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Belangrijke investeringen bij Dredging betreffen de herbouw van de 35.500 m³ megahopper Fairway, twee 4.500 m³ hoppers en de nieuwbouw van een megacutter. De Fairway is aan het begin van het tweede kwartaal in gebruik genomen, de Strandway (4.500 m³ hopper) in juni en de Freeway (4.500 m³ hopper) in februari 2015.

Binnen het segment Offshore Energy is onder meer geïnvesteerd in de bouw van drie nieuwe Giant transportbakken en de White Marlin, die begin februari 2015 is opgeleverd. De nieuw gebouwde multifunctionele kabelleg/offshoreschepen Ndurance en Ndeavor zijn begin 2014 in gebruik genomen.

Bij Towage & Salvage zijn diverse kleinere investeringen gedaan, onder meer in zes sleepboten voor SMIT Brasil, voorafgaand aan de overdracht aan de joint venture met SAAM

De investeringsverplichtingen ultimo 2014 zijn afgenomen tot EUR 125 miljoen (eind 2013: EUR 198 miljoen). Deze verplichtingen betreffen mede de hierboven genoemde investeringen en in het bijzonder de megacutter.

In 2014 heeft Boskalis, in het kader van het keuze-dividend over 2013, EUR 37,1 miljoen aan dividend in contanten uitbetaald (2013: EUR 43,2 miljoen). Dit betrof circa 25% van het dividend. De overige 75% is op basis van de keuze van aandeelhouders uitgekeerd in de vorm van aandelen. Tevens heeft Boskalis 629.123 eigen aandelen ingekocht, ter waarde van EUR 27,7 miljoen, als onderdeel van het in 2014 aan gekondigde en in gang gezette aandelen inkoopprogramma.

In het vierde kwartaal van 2014 is voor EUR 242,4 miljoen een 19,9% belang in Fugro N.V. verworven, door de aankoop van (certificaten van) aandelen tegen een gemiddelde aankoopprijs van EUR 14,35 per aandeel. Conform IFRS zijn deze aandelen per jaareinde gewaardeerd tegen de reële waarde, EUR 291 miljoen. De niet-gerealiseerde herwaarderingswinst, ter grootte van EUR 48,6 miljoen, is verantwoord in het eigen vermogen.

De cashflow bedraagt EUR 785,7 miljoen (2013: EUR 659,1 miljoen). De liquiditeiten ultimo 2014 bedragen EUR 395,4 miljoen (eind 2013: EUR 354,3 miljoen). De solvabiliteit is toegenomen tot 53,4% (eind 2013: 47,6%).

De rentedragende schulden bedragen per einde jaar EUR 914,2 miljoen, waarvan EUR 13,2 miljoen is verantwoord onder Assets Held For Sale. De netto-schuldpositie is uitgekomen op EUR 519 miljoen. Eind 2013 was de bruto-schuldpositie EUR 1.034 miljoen en de netto-schuldpositie EUR 674 miljoen.

Het grootste deel van de rentedragende schuldpositie bestaat uit langlopende US Private Placement (USPP) leningen en trekkingen onder de gesyndiceerde bankenfaciliteit. Aan het begin van het tweede halfjaar is deze gesyndiceerde faciliteit, die bestond uit een ‘term loan’ van USD 525 miljoen en een EUR 500 miljoen revolving kredietfaciliteit, gewijzigd in een revolving multi-currency kredietfaciliteit. Deze aangepaste faciliteit, met een omvang van EUR 600 miljoen, heeft een looptijd van 5 jaar, met opties tot verlenging naar 7 jaar. In de financieringslasten is een eenmalige last van EUR 4,5 miljoen verantwoord uit hoofde van afboeking van de nog niet geamortiseerde kosten van de oorspronkelijke faciliteit. De aangepaste en verlaagde faciliteit is afgesloten tegen verbeterde condities en sluit beter aan op de financieringsbehoefte van Boskalis.

Boskalis heeft met het bankensyndicaat en de USPP-kredietverschaffers afspraken gemaakt over een aantal convenanten waaraan Boskalis moet voldoen. Per ultimo 2014 wordt hieraan ruimschoots voldaan. De belangrijkste convenanten zijn de nettoschuld : EBITDA ratio, met een limiet van 3, en de EBITDA : nettorente ratio met een minimum van 4. Per eindejaar was de nettoschuld : EBITDA ratio 0,7 en de EBITDA : nettorente ratio 25,4.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag