Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Selectie-en Benoemingscommissie

Leden Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden: de heer Hessels (voorzitter) en de heer Van Woudenberg.

Taken en verantwoordelijkheden Selectie- en Benoemingscommissie

De taken van de Selectie- en Benoemingscommissie betreffen de volgende onderwerpen:

  • Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders van de vennootschap.
  • De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het opstellen van de profielschets.
  • De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen en bestuurders en het daarover rapporteren aan de Raad van Commissarissen.
  • Het voorstellen voor (her)benoemingen.
  • Het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management van de vennootschap.

Activiteiten 2014

In 2014 is de Selectie- en Benoemingscommissie eenmaal voltallig in vergadering bijeen geweest. Daarnaast heeft de Commissie meermalen telefonisch beraad gehouden. De Selectie- en Benoemingscommissie heeft in het verslagjaar overleg gepleegd over een evenwichtige samenstelling van en opvolgingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de profielschets en het rooster van aftreden.

Op grond van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen was de benoemingstermijn van de heer Hazewinkel in 2014 afgelopen. De Raad van Commissarissen heeft de aandeelhouders en de Ondernemingsraad gelijktijdig over het ontstaan van deze vacature geïnformeerd. De heer Hazewinkel heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft de heer Hazewinkel voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht tot herbenoeming was gestoeld op het feit dat de heer Hazewinkel een uitgebreide ervaring heeft als lid van de Raad van Commissarissen en de deskundige wijze waarop hij invulling geeft aan dat lidmaatschap. De aanbeveling om de heer Hazewinkel te benoemen was conform de wet en de statuten van de vennootschap. De Ondernemingsraad steunde de voordracht tot herbenoeming van de heer Hazewinkel ten volle. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Hazewinkel op 13 mei 2014 voor een periode van vier jaar herbenoemd.

Voorts heeft de Selectie- en Benoemingscommissie de verlenging van de benoemingstermijn van de heer Verhoeven als lid van de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Commissarissen heeft het voorstel tot verlenging overgenomen en heeft na daartoe het oordeel gevraagd te hebben van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Verhoeven op 13 mei 2014 benoemd als lid van de Raad van Bestuur tot aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016.

Daarnaast is de herbenoeming van de heer T.L. Baartmans als lid van de Raad van Bestuur aan de orde geweest. De ervaring van de heer Baartmans en de deskundige en gedegen wijze waarop hij invulling geeft aan zijn functie, heeft de Raad van Commissarissen ertoe doen besluiten om op 12 mei 2015 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorgenomen besluit tot herbenoeming van de heer Baartmans voor een periode van vier jaar ter bespreking voor te leggen.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Selectie- en Benoemingscommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag