Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Auditcommissie

Leden Auditcommissie

De Auditcommissie bestond aan het begin van het verslagjaar uit twee leden: de heer Niggebrugge (voorzitter) en de heer Van Wiechen. Op 13 mei 2014 is de heer Hessels als derde lid van de Auditcommissie benoemd. De heer Niggebrugge vervult de rol van financieel expert in de Auditcommissie.

Taken en verantwoordelijkheden Auditcommissie

De belangrijkste taken van de Auditcommissie zijn het adviseren van de Raad van Commissarissen ten aanzien van:

Het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van de Raad van Bestuur omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes.

  • Toezicht op de financiële informatieverschaffing door de vennootschap, de tax planning, de toepassing van informatie en communicatie en communicatietechnologie en de financiering van de vennootschap.
  • Het onderhouden van regelmatige contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant alsmede de naleving en opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant.
  • Het doen van een voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
  • De jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap.
  • Toezicht op het functioneren van de interne auditfunctie.

Activiteiten 2014

In het verslagjaar 2014 is de Auditcommissie driemaal voltallig bijeengeweest. In de vergaderingen zijn onder meer de volgende reguliere onderwerpen aan de orde gekomen: de jaarrekening 2013, de (tussentijdse) financiële verslaglegging over het boekjaar 2014, het resultaat met betrekking tot grote projecten en operationele activiteiten, ontwikkelingen binnen de IFRS regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot joint venture accounting, risico- management en -beheersing, ontwikkelingen in de order portefeuille, koersontwikkelingen, de inkoop van eigen aandelen en de financiering en liquiditeit van de onderneming en kostenbeheersing.

Eveneens zijn de effecten van de situatie op de financiële markten, verzekeringszaken, de fiscale positie van de onderneming, de interne controle en administratieve organisatie en de relevante wet- en regelgeving aan de orde geweest, alsmede de Corporate Governance Code. Tevens is de opvolging van de door de accountant in het kader van de controle van de jaarrekening 2013 uitgebrachte Management Letter besproken.

Daarnaast heeft de Auditcommissie meer specifiek aandacht besteed aan de herfinanciering van de onderneming en de overdracht van de uitvoering van de pensioenregeling van het ondernemings pensioenfonds naar het multisectorale pensioenfonds PGB. Ook de verdere versterking en integratie van de accounting- en rapportage processen en systemen binnen het concern heeft in het kader van de in recente jaren gedane overnames extra aandacht gehad.

In de Auditcommissie zijn met de interne auditor de in 2014 door de interne auditor uitgevoerde werkzaamheden besproken, alsmede het interne Auditplan voor 2015.

Naast de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Financial Officer zijn de Concern Controller en de externe accountant bij de vergaderingen van de Auditcommissie aanwezig geweest.

Met de externe accountant is in het verslagjaar eveneens vergaderd buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur van de onderneming. De Auditcommissie heeft met de externe accountant de vergoedingen voor de controle alsmede de aanpak van de controle besproken. Voorts heeft de Auditcommissie de onafhankelijkheid van de externe accountant vastgesteld.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Auditcommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag