Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Kerncommissies

De Raad van Commissarissen heeft drie kerncommissies, te weten de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie. Deze hebben als volgt uitvoering gegeven aan hun taken:

Auditcommissie:

Lees verder

Leden Auditcommissie
De Auditcommissie bestond aan het begin van het verslagjaar uit twee leden: de heer Niggebrugge (voorzitter) en de heer Van Wiechen. Op 13 mei 2014 is de heer Hessels als derde lid van de Auditcommissie benoemd. De heer Niggebrugge vervult de rol van financieel expert in de Auditcommissie.

Taken en verantwoordelijkheden Auditcommissie
De belangrijkste taken van de Auditcommissie zijn het adviseren van de Raad van Commissarissen ten aanzien van:

Het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van de Raad van Bestuur omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes.

 • Toezicht op de financiële informatieverschaffing door de vennootschap, de tax planning, de toepassing van informatie en communicatie en communicatietechnologie en de financiering van de vennootschap.
 • Het onderhouden van regelmatige contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant alsmede de naleving en opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant.
 • Het doen van een voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 • De jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap.
 • Toezicht op het functioneren van de interne auditfunctie.

Activiteiten 2014
In het verslagjaar 2014 is de Auditcommissie driemaal voltallig bijeengeweest. In de vergaderingen zijn onder meer de volgende reguliere onderwerpen aan de orde gekomen: de jaarrekening 2013, de (tussentijdse) financiële verslaglegging over het boekjaar 2014, het resultaat met betrekking tot grote projecten en operationele activiteiten, ontwikkelingen binnen de IFRS regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot joint venture accounting, risico- management en -beheersing, ontwikkelingen in de order portefeuille, koersontwikkelingen, de inkoop van eigen aandelen en de financiering en liquiditeit van de onderneming en kostenbeheersing.

Eveneens zijn de effecten van de situatie op de financiële markten, verzekeringszaken, de fiscale positie van de onderneming, de interne controle en administratieve organisatie en de relevante wet- en regelgeving aan de orde geweest, alsmede de Corporate Governance Code. Tevens is de opvolging van de door de accountant in het kader van de controle van de jaarrekening 2013 uitgebrachte Management Letter besproken.

Daarnaast heeft de Auditcommissie meer specifiek aandacht besteed aan de herfinanciering van de onderneming en de overdracht van de uitvoering van de pensioenregeling van het ondernemings pensioenfonds naar het multisectorale pensioenfonds PGB. Ook de verdere versterking en integratie van de accounting- en rapportage processen en systemen binnen het concern heeft in het kader van de in recente jaren gedane overnames extra aandacht gehad.

In de Auditcommissie zijn met de interne auditor de in 2014 door de interne auditor uitgevoerde werkzaamheden besproken, alsmede het interne Auditplan voor 2015.

Naast de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Financial Officer zijn de Concern Controller en de externe accountant bij de vergaderingen van de Auditcommissie aanwezig geweest.

Met de externe accountant is in het verslagjaar eveneens vergaderd buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur van de onderneming. De Auditcommissie heeft met de externe accountant de vergoedingen voor de controle alsmede de aanpak van de controle besproken. Voorts heeft de Auditcommissie de onafhankelijkheid van de externe accountant vastgesteld.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Auditcommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Remuneratiecommissie:

Lees verder

Leden Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden: de heer Van Woudenberg (voorzitter) en de heer Kramer. De Remuneratiecommissie maakt regelmatig gebruik van de diensten van een door de Raad van Commissarissen gecontracteerde onafhankelijke beloningsadviseur en heeft zich ervan vergewist dat deze beloningsadviseur geen advies verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

 • Het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake het te voeren beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. Het beleid wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.
 • Het onderzoeken of het vastgestelde beloningsbeleid nog altijd actueel is, en indien nodig beleidsaanpassingen voorstellen.
 • Het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake de beloning van individuele leden van de Raad van Bestuur (een en ander binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid).
 • Het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid, zoals vast te stellen door de Raad van Commissarissen.

Activiteiten 2014
Gedurende 2014 is de Remuneratiecommissie tweemaal bijeengeweest, waarbij beide leden steeds de vergaderingen hebben bijgewoond. Aanvullend heeft de Commissie buiten de vergaderingen om regelmatig overleg gevoerd. De activiteiten van de Remuneratiecommissie zijn nader uiteengezet in het Remuneratierapport 2014.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Remuneratiecommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur
Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is op 21 januari 2011 door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Het beloningsbeleid sluit aan op de strategie en kern- waarden van Boskalis, waarbij langetermijn oriëntatie en continuïteit centraal staan en Boskalis de belangen van zowel aandeelhouders, klanten, medewerkers als de ‘brede omgeving’ meeweegt. Het beloningsbeleid is gedurende 2014 uitgevoerd overeenkomstig het beloningsbeleid zoals vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De integrale tekst van het beloningsbeleid evenals het Remuneratierapport 2014 is te vinden op de website.

Beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen
Het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen is op 10 mei 2012 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. In het verslagjaar is het beloningsbeleid conform het vastgestelde beleid uitgevoerd. Het Remuneratierapport 2014 is te vinden op de website.

Selectie - en benoemingscommissie:

Lees verder

Leden Selectie- en Benoemingscommissie
De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden: de heer Hessels (voorzitter) en de heer Van Woudenberg.

Taken en verantwoordelijkheden Selectie- en Benoemingscommissie
De taken van de Selectie- en Benoemingscommissie betreffen de volgende onderwerpen:

 • Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders van de vennootschap.
 • De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het opstellen van de profielschets.
 • De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen en bestuurders en het daarover rapporteren aan de Raad van Commissarissen.
 • Het voorstellen voor (her)benoemingen.
 • Het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management van de vennootschap.

Activiteiten 2014
In 2014 is de Selectie- en Benoemingscommissie eenmaal voltallig in vergadering bijeen geweest. Daarnaast heeft de Commissie meermalen telefonisch beraad gehouden. De Selectie- en Benoemingscommissie heeft in het verslagjaar overleg gepleegd over een evenwichtige samenstelling van en opvolgingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de profielschets en het rooster van aftreden.

Op grond van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen was de benoemingstermijn van de heer Hazewinkel in 2014 afgelopen. De Raad van Commissarissen heeft de aandeelhouders en de Ondernemingsraad gelijktijdig over het ontstaan van deze vacature geïnformeerd. De heer Hazewinkel heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft de heer Hazewinkel voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht tot herbenoeming was gestoeld op het feit dat de heer Hazewinkel een uitgebreide ervaring heeft als lid van de Raad van Commissarissen en de deskundige wijze waarop hij invulling geeft aan dat lidmaatschap. De aanbeveling om de heer Hazewinkel te benoemen was conform de wet en de statuten van de vennootschap. De Ondernemingsraad steunde de voordracht tot herbenoeming van de heer Hazewinkel ten volle. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Hazewinkel op 13 mei 2014 voor een periode van vier jaar herbenoemd.

Voorts heeft de Selectie- en Benoemingscommissie de verlenging van de benoemingstermijn van de heer Verhoeven als lid van de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Commissarissen heeft het voorstel tot verlenging overgenomen en heeft na daartoe het oordeel gevraagd te hebben van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Verhoeven op 13 mei 2014 benoemd als lid van de Raad van Bestuur tot aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016.

Daarnaast is de herbenoeming van de heer T.L. Baartmans als lid van de Raad van Bestuur aan de orde geweest. De ervaring van de heer Baartmans en de deskundige en gedegen wijze waarop hij invulling geeft aan zijn functie, heeft de Raad van Commissarissen ertoe doen besluiten om op 12 mei 2015 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorgenomen besluit tot herbenoeming van de heer Baartmans voor een periode van vier jaar ter bespreking voor te leggen.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Selectie- en Benoemingscommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag